Leasing v podnikaní

385

Lízing predstavuje jednu z osobitných foriem dlhodobých úverov. Pri obstarávaní investičného majetku má podnik možnosť financovať svoj nákup z vlastných zdrojov, alebo využiť zdroje cudzie. Rozšíreným a zaužívaným spôsobom je financovanie pomocou bankových úverov. V poslednej dobe sa však vo veľkej miere využíva spôsob obstarania investičného majetku prostredníctvom lízingu. Lízing prináša nové výhody pre spotrebiteľov, podnikateľov, ale aj pre samotných lízingových poskytovateľov.

Predmetom lízingu je investičný majetok, ktorý prenajímateľ prenajíma nájomcovi počas doby trvania lízingového vzťahu. Nájomca je oprávnený užívať tento majetok a zároveň je povinný platiť dohodnuté nájomné. Špecifickou vlastnosťou lízingu, na rozdiel od bankových úverov, je vlastníctvo predmetu lízingového vzťahu, ktoré prislúcha jeho prenajímateľovi.

Výhody a nevýhody leasingu

Lízing vďaka svojej flexibilite a neustálemu vývoju poskytuje množstvo výhod obom stranám lízingového vzťahu. Výhody a nevýhody sú základnými rozhodovacími faktormi, ktoré vedú investorov k výberu lízingu, ako toho najlepšieho spôsobu obstarania investičného majetku. Pre prenajímateľa reprezentuje lízing poskytnutý úver, zhodnotený lízingovou maržou, ktorú platí nájomca.

Hodnotenie výhod a nevýhod lízingového vzťahu závisí od viacerých faktorov, od uhla pohľadu (prenajímateľa alebo nájomcu), až po špecifiká lízingovej dohody.

Výhody lízingu

 1. lízing umožňuje rýchlejší prístup k získavaniu potrebného majetku ako obstarávanie na úver
 2. nemá stanovené úverové podmienky ani investičné obmedzenia
 3. znižuje riziko inflácie pre lízingovú spoločnosť, pretože zariadenie je nakupované za bežnú cenu a splácané z budúcich výnosov
 4. počas lízingového vzťahu splácajú výnosy z prenájmu lízingového predmetu náklady na jeho obstaranie
 5. fexibilita lízingového financovania prináša rozsiahle možnosti pre prenajímateľa aj pre nájomcu
 6. pri sezónnom využívaní predmetu obstaraného lízingom môžu byť splátky stanovené sezónne, podľa výnosov z výroby, ktoré prinášajú nájomcovi späť likvidné prostriedky
 7. operatívny lízing znižuje náklady nájomcu na údržbu zariadení, pretože servis býva zvyčajne súčasťou zmluvných lízingových splátok
 8. lízingové splátky predstavujú pre nájomcu náklad a znižujú jeho daňovú základňu

Nevýhody leasingu

 1. prenajímanie lízingových predmetov si vyžaduje vysoký vstupný kapitál, za ktorý dostane lízingová spoločnosť zaplatené neskôr, formou splátok od nájomcu
 2. v lízingových splátkach platí nájomca za finančnú službu a zisk lízingovej spoločnosti, preto býva cena lízingu vyššia ako pri obstarávaní na úver, alebo za hotové peniaze
 3. vlastnícke práva nájomcu k predmetu lízingu sú výrazne obmedzené počas celého trvania lízingového vzťahu
 4. vlastnícke riziká v prípade krádeže, alebo poškodenia predmetu sú prenášané na nájomcu, pokiaľ poisťovňa neposkytne náhradu v plnej výške
 5. predčasné ukončenie zmluvy zo strany nájomcu je často spojené s vysokou pokutou
 6. nájomca spravidla nemá možnosť odpisovania prenajatého predmetu, možnosť odpisovania je na strane prenajímateľa, pokiaľ sa vopred nedohodnú iným spôsobom
 7. v prípade bankrotu lízingovej spoločnosti hrozí nájomcovi odobratie prenajatého predmetu

Riziká leasingu

Riziko lízingu sa rovnako ako jeho výhody a nevýhody, nachádza na oboch stranách lízingového vzťahu. U prenajímateľa je najväčie riziko spojené s vlastníctvom prenajímaného predmetu. Poškodenie môže znížiť jeho hodnotu a možnosti jeho budúceho využitia. Lízingové spoločnosti sa preto snažia preniesť toto riziko na nájomcu, zvýšením jeho zodpovednosti za užívaný predmet. Riziko nájomcu je spojené s neistotou investície do lízingového vzťahu. Je povinný platiť splátky aj v prípade, ak predmet nespĺňa všetky požiadavky, ktoré od neho očakával. Pred uzavretím lízingovej zmluvy musí dobre zvážiť jeho cenu a hodnotu, ktorú mu prinesie. Ukončenie lízingového vzťahu zo strany nájomníka je možné len v prípade zaplatenia vysokej pokuty.

Finančný lízing a daň z pridanej hodnoty

V zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o dani z pridanej hodnoty“) nie je finančný lízing presne vymedzený. Ako vypočítať DPH pri leasingu si viete vypočítať pomocou našej finančnej kalkulačky. Finančný lízing je však prenájom, na konci ktorého dochádza k dodaniu majetku. Na účely DPH je nevyhnutné rozlišovať dva druhy lízingových zmlúv:

 1. Zmluvy, v ktorých je dohodnutá povinnosť prenajímateľa predať a zároveň povinnosť nájomcu kúpiť predmet nájmu najneskôr zaplatením poslednej splátky – finančný lízing sa považuje za dodanie tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o dani z pridanej hodnoty (odovzdanie tovaru na základe nájomnej zmluvy, podľa ktorej sa vlastníctvo k predmetu nájomnej zmluvy nadobudne najneskôr pri zaplatení poslednej splátky).
 2. Zmluvy, v ktorých je dohodnuté právo nájomcu kúpiť predmet nájmu – finančný lízing sa považuje za opakované dodanie služby podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o dani z pridanej hodnoty (poskytnutie práva užívať hmotný majetok).

Preto je potrebné v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty na účely vzniku daňovej povinnosti a možnosti odpočítania DPH chápať finančný lízing buď ako dodanie tovaru alebo opakované dodanie služby:

 1. Pri finančnom lízingu charakteru dodania tovaru vzniká daňová povinnosť a súčasne aj právo na odpočítanie DPH dňom dodania tovaru, ktorým je deň odovzdania predmetu nájmu nájomcovi. Základom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia za dodanie tovaru, zníženú o daň. Základ dane pri finančnom lízingu charakteru dodania tovaru tak bude tvoriť celková výška všetkých dohodnutých splátok za celé obdobie nájmu, znížená o DPH. Nájomca si právo na odpočítanie DPH môže uplatniť v plnej výške naraz zo všetkých budúcich splátok.
 2. Pri finančnom lízingu charakteru opakovaného dodania služby vzniká daňová povinnosť a zároveň aj právo na odpočítanie DPH dňom dodania služby, ktorým je v tomto prípade najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane dodávanú službu vzťahuje. Základom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty pri dodaní služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia za dodanie služby, zníženú o daň. Základom dane pri finančnom lízingu charakteru opakovaného dodania služby tak bude len výška jednotlivej splátky, ktorú má nájomca zaplatiť prenajímateľovi, znížená o DPH. Nájomca si právo na odpočítanie DPH uplatňuje postupne počas celej doby trvania nájmu len vo výške pripadajúcej na jednotlivé lízingové splátky. Akontáciu (prvú zvýšenú splátku) je pri finančnom lízingu charakteru opakovaného dodania služby potrebné chápať ako prijatie/poskytnutie platby pre dodaním služby. Daňová povinnosť a právo na odpočítanie DPH vzniká dňom prijatia platby.

Nájomca si môže právo na odpočítanie DPH uplatniť, ak má od prenajímateľa faktúru vyhotovenú podľa § 71 zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorú je prenajímateľ povinný vyhotoviť. Pri finančnom lízingu je vhodné spomenúť, že faktúrou je aj dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy (splátkový kalendár), ak obsahuje údaje podľa § 74 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty. Prenajímateľ tak nie je povinný vyhotovovať faktúru za každé opakované dodanie služby.

Leasing v podnikaní
5 (100%) 1 vote
Zdieľať