Za neplatenie koncesionárskych poplatkov vám hrozí pokuta!

0
8244
obyvacka televizor

Koncesionárske poplatky,  vo výške 4,64 €, sú poplatky slúžiace na činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Podľa zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov ide o úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania.

Kto ich musí platiť?

Platiteľom koncesionárskych poplatkov je podľa §340/2012 Z.z.:

  1. Fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo dome.
  2. Zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo obvodnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov.

Kto ich platiť nemusí?

Oslobodenie od povinnosti platiť koncesionárske poplatky RTVS je oslobodený platiteľ, ktorý oznámi a preukáže vyberateľovi, že:

  1. Žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta trvalý pobyt, alebo je sám touto osobou.
  2. Je poberateľ dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.
  3. Je poberateľ dávky v hmotnej núdzi alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

Kedy si viete uplatniť toto oslobodenie? Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť koncesionárske poplatky vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočností spomenutých na predchádzajúcich riadkoch.

Aké pokuty vám hrozia za nezaplatenie?

Platiteľ, ktorý nezaplatí úhradu, je logicky, v omeškaní s jej zaplatením. Ak vyberateľ úhrady zistí, že sa platiteľ oneskoril, môže ho vyzvať k jej úhrade. A to, do 60 dní od tejto skutočnosti. Ak platiteľ na túto výzvu nezareaguje do 30 dní odo dňa doručenia, hrozí mu pokuta vo výške 17 €.

Ako je to však v prípade firiem, resp. zamestnávateľov? Pre tieto účely vám prakticky poslúži nasledujúca tabuľka:

Snímka-obrazovky-2020-01-31-o-15.17.54 Za neplatenie koncesionárskych poplatkov vám hrozí pokuta!
www.podnikajte.sk