Cash flow podniku a jeho výpočet

0
14455

Bez znalosti peňažných tokov (cash flow) dnes už nie je možné zodpovedne riadiť podnik. Je to tak preto, lebo peňažné toky sú spojené s mnohými aktivitami, ktoré podnik potrebuje na svoju činnosť. Ovládanie kladných aj záporných peňažných tokov pritom vyvoláva otázku ako by mala byť zabezpečená hotovosť potrebná na prevádzkovú, investičnú aj finančnú činnosť podniku.

Cash flow: príjem peňazí: hlásený čistý príjem obchodnej spoločnosti plus čiastky účtované na znehodnotenie, odčerpanie, odpisy a na zvláštne prídely rezerných fondov, ktoré sú účtovnými zrážkami a nie sú v skutočnosti vyplácané v hotovosti.Znalosť týchto faktorov vedie k lepšiemu pochopeniu schopnosti platiť dividendy.
Cash flow statement: výkaz o pohybe hotovosti:výkaz príjmov a platieb obchodnej spoločnosti.

Cash forecasting:pokladničný rozpočet: premietnutie peňažných potrieb spoločnosti v nasledujúcom účtovnom období.
Net cash flow:čisté pohotové prostriedky: čistá hotovosť spotrebovaná alebo vyprodukovaná v určitom období nejakou aktivitou alebo výrobkom za jednotku času, vrámci všetkých príjmov a výdavkov, okrem takých bezhotovostných položiek ako sú odpisy.

Finančná analýza predstavuje ohodnotenie minulosti, súčasnosti a predpokladanej budúcnosti finančného hospodárenia firmy. Jej cieľom je spoznať finančné zdravie firmy, identifikovať slabiny, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k problémom a determinovať silné stránky, na ktorých by firma mohla stavať. Základným nástrojom finančnej analýzy je výpočet a interpretácia finančných pomerových ukazovateľov. Finančné riadenie sa zaoberá riadením všetkých finančných procesov, nositeľom ktorých sú finačné toky – cash flow V poslednom období sa čoraz častejšie pri riadení podniku využívajú informácie o peňažných tokoch. Peňažné toky sa ako pojem udomácnili v 70-tych rokoch 20. storočia v USA, preto sa tento anglický výraz „cash flow“ udomácnil aj v európskych krajinách.

Pojmom „cash flow“ sa označuje veličina označujúca prírastok alebo úbytok peňažných prostriedkov pri hospodárskej činnosti podniku za určité časové obdobie.  Cash flow– je to toková dynamická veličina peňažných prostriedkov. Táto veličina predstavuje prírastok alebo úbytok peňazí v súvislosti s hospodárskou činnosťou podniku. Prekladá sa ako peňažný tok, alebo tok peňažných prostriedkov. Môže, ale nemusí sa rovnať zisku, pretože skutočné peniaze nemusia byť totožné s nákladmi a výnosmi podniku, ktoré účtujeme za účelom vyčíslenia zisku.

Výpočet cash flow

Akciová spoločnosť FRUTI zostavila na konci účtovného obdobia výkaz ziskov a strát a súvahu. V rámci povinných účtovných výkazov je potrebné zostaviť ešte výkaz peňažných tokov. Nárok na dividendy za minulé účtovné obdobie bol 10 000 000 € a spoločnosť ich vyplatila v bežnom účtovnom období. Položka finančný majetok (na zjednodušenie) obsahuje len peňažné prostriedky. Údaje v tabuľkách sú v mil. Sk (NM – neobežný majetok – na zjednodušenie len odpisovaný majetok, C – cena).

Súvaha
AKTÍVA Začiatok obdobia Koniec obdobia PASÍVA Začiatok obdobia Koniec obdobia
NM obstarávacia C 200 200 Vlastné imanie 100 122,4
oprávky 80 100 z toho 80 90
zostatková C 120 100 zisk bežného obdobia 20 32,4
Zásoby 50 60 Dlhodobé záväzky 60 40
Pohľadávky 20 25 Krátkodobé záväzky 40 45
Finančný majetok 10 22,4      
Aktíva spolu 200 207,4 Pasíva spolu 200 207,4

 

 

Výkaz ziskov a strát
Výnosy 280
– odpisy 20
– ostatné náklady 220
Výsledok hospodárenia pred zdanením 40
Daň 19% 7,6
Výsledok hospodárenia po zdanení 32,4

 

ÚLOHA:

Zostavte pre FRUTI, a. s. výkaz peňažných tokov (cash flow) nepriamou metódou.

RIEŠENIE:

Pojem cash flow znamená peňažný tok odrážajúci prírastok, resp. úbytok peňažných prostriedkov počas hospodárskej činnosti firmy za určité obdobie. V súčasnosti sú súčasťou účtovnej závierky tri účtovné výkazy – súvaha, výkaz ziskov a strát a výkaz peňažných tokov. Súvaha vyjadruje stav podnikového majetku podľa jednotlivých druhov a finančných zdrojov ich krytia k danému dátumu. Výkaz ziskov a strát vysvetľuje proces tvorby zisku (straty) ako prírastok (úbytok) vlastného kapitálu tvoriaceho súčasť pasív. Výkaz peňažných tokov analogicky vysvetľuje zmeny v objeme peňažných prostriedkov tvoriacich súčasť obežného majetku firmy (aktíva).

Výkaz peňažných tokov možno zostaviť dvomi spôsobmi:

  1. priamy spôsob – jednotlivé príjmy a výdavky sú vyjadrené priamo, vychádza sa z jednotlivých peňažných operácií v pokladnici v banke,
  2. nepriamy spôsob – transformuje náklady na výdavky a výnosy na príjmy pomocou zmeny stavu na príslušných súvahových účtoch. Základom je súvaha a výkaz ziskov a strát.
Výkaz peňažných tokov (cash flow)
Začiatočný stav peňažných prostriedkov 10
Zisk po zdanení 32,4
+ odpisy 20
– prírastok zásob -10
– prírastok pohľadávok -5
– úbytok dlhodobých záväzkov -20
– prírastok krátkodobých záväzkov +5
– dividendy -10
Čistý peňažný tok 12,4
Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia 22,4

 

4.7/5 - (6 votes)