Manažment menových rizík pri zahraničných investíciách

0
1283

Zahraničné investície podnikov členíme na investície:

  • priame
  • nepriame (portfóliové).
    1. Ako priame zahraničné investície označujeme investície znamenajúce založenie novej produkčnej jednotky podniku v zahraničí (zahraničnej pobočky, dcérskej spoločnosti s úplným vlastníckym podielom alebo vytvorenej formou joint-venture so zahraničným partnerom) alebo taký kapitálový vstup do už jestvujúceho zahraničného podniku, ktorý umožňuje investorovi významný vplyv na jeho riadenie.

Pri vynakladaní priamych zahraničných investícií sa vyhodnocuje ich budúca efektívnosť rovnakými metódami ako pri hodnotení investičných projektov všeobecne – teda metódou čistej súčasnej hodnoty a vnútornej miery výnosu. Výpočet efektívnosti však musí rátať s celým radom komplikujúcich faktorov ako je miera zdaňovania a ziskov v hostiteľskej krajine, očakávaný vývoj inflácie, politické riziká a i. Pre investora je rozhodujúce vyjadrenie efektívnosti investície vo vlastnej mene ( v mene materského podniku). Preto je veľmi dôležitým atribútom výpočtu zohľadnenie aktuálneho kurzu meny, v ktorej sa budú dosahovať výnosy v zahraničí ako aj jeho očakávaný vývoj.

Ak v priebehu činnosti zahraničnej produkčnej jednotky dôjde k zmene kurzu príslušnej meny, ovplyvní to prepočet dosahovaných efektov na menu krajiny materského podniku v dvoch smeroch:

  • projektom produkované cash flows (zisk po zdanení a odpisy) budú po prepočte na menu materského podniku vyššie ( pri zhodnotení zahraničnej meny) alebo nižšie (pri oslabení zahraničnej meny),
  • zmení sa aj hodnota zahraničného majetku vytvoreného investíciou pri jeho vyjadrení v mene krajiny materského podniku.

Obidva uvedené vplyvy sa prejavia v konsolidovanej účtovnej závierke spracúvanej materskej podnikom.

Základnou možnosťou zmierňovania kurzového rizika pri priamych zahraničných investíciách je ich diverzifikovanie do rôznych krajín.

  1. b) Za nepriame (portfóliové) zahraničné investície označujeme nákup zahraničných dlhodobých cenných papierov (akcií, obligácií, depozitných certifikátov) s cieľom dosahovať výnosy bez zámeru pôsobiť na podnikateľské aktivity ich emitentov.

Aj v tomto prípade zmena kurzu meny, v ktorej sú príslušné cenné papiere denominované, pôsobí jednak na výšku ich výnosu prepočítaného na menu investora, jednak na zmenu ich trhovej hodnoty vyjadrenej v mene investora.

Zmierňovanie kurzového rizika nepriamych zahraničných investícií sa dosahuje medzinárodnou diverzifikáciou portfólia investora. Znamená to zaraďovať do portfólia cenné papiere denominované v rôznych menách.