Likvidita podniku

0
2942

Ukazovatele likvidity

Likvidita znamená rýchlosť, s akou dokáže podnik premeniť investíciu opäť na peniaze. Investícia, to je vlastne obetovanie dnešných istých hodnôt v prospech budúcich neistých hodnôt.
Likvidita je ľahkosť premeniť aktíva v prostriedok výmeny. Pod pojmom ľahkosť rozumieme nízke náklady alebo nízke straty spojené s rýchlym predajom aktív. Ideálna investícia, ktorá v sebe spája maximálne výnosy, maximálnu bezpečnosť a maximálnu likviditu, reálne neexistuje. Relatívne bezpečná investícia so slušným výnosom je málo likvidná. Príčinou zlej finančnej situácie je nízka likvidita.

Pomerove ukazovatele likvidity:
– likvidita I.stupňa
– likvidita II.stupňa
– likvidita III.stupňa
– doba splácania dlhov

1. Likvidné prostriedky I.stupňa sú obyčajne peňažná hotovosť, ceniny, vklady v peňažných ústavoch, cenné papiere. Likviditu I.stupňa nazývame tiež okamžitá likvidita.
L = Likvidné prostriedky (LP) …
KCK

2. Likvidné prostriedky II.stupňa, nazývané tiež pohotovou likviditou, zahŕňajú aj pohľadávky, avšak neuvažujú so zásobami, teda:
L = OM – Zásoby = Likvidné prostriedky (LP) + pohľadávky KCK
Tento ukazovateľ umožňuje posúdiť, v akom rozsahu je krátkodobý cudzí kapitál krytý likvidnými prostriedkami a pohľadávkami.

3. Likvidné prostriedky III.stupňa uvažujú už s celým obežným majetkom a predstavujú teda celkovú, alebo bežnú likviditu:
L = OM
KCK

4. Doba splácania dlhov (doba umorovania) je ukazovateľ, ktorý má veľmi dobrú vypovedaciu schopnosť. Vypovedá o tom, po koľkých rokoch by bol podnik schopný vlastnými silami splatiť svoje dlhy.
Doba splácania dlhov = Cudzí kapitál – Likvidné prostriedky
Cash-flow

Riadenie likvidity je veľmi náročná a dôležitá činnosť. Ak je podnik dlhodobo nelikvidný, hrozí mu bankrot, ak má na druhej strane nadbytok likvidných prostriedkov, ohrozuje svoju budúcu efektívnosť, pretože likvidné prostriedky prinášajú spravidla len obmedzenú výnosnosť. Dlhodobá likvidita súvisí so schopnosťou splácať svoje krátkodobé, tak aj dlhodobé záväzky. Hodnotiaci súbor ukazovateľov pre vyhodnotenie tejto finančnej situácie priamo súvisí so štruktúrou zloženia kapitálu.
Štruktúru kapitálu vyjadrujeme vzťahom:

Štruktúra kapitálu = Dlhodobo požičaný kapitál /celkový požičaný kapitál
Štruktúra kapitálu = Dlhodobo požičaný kapitál / majetok akcionárov

Vysoké percento zloženia kapitálu má nevýhodu v tom, že vedie k nebezpečne vysokým úhradám úrokov. Pre podnik to nemusí byť problémom, ak je ukazovateľ miery pokrytia úrokov priaznivý a rastie.
miera pokrytia úrokov = požičané zdroje / nákladové úroky

Z hľadiska zabezpečenia likvidity je potrebné:
– sledovanie na dennej báze
– vytvorenie možnosti doplniť chýbajúcu likviditu -napr. cez kontokorentný úver
– prebytočnú likviditu je potrebné vhodne investovať
– sledovať prvotnú a druhotnú platobnú schopnosť podniku

Cieľom plánovania likvidity je zabezpečiť dostatočnú likviditu podniku s určitými rezervami v prípade výkyvov v ekonomickej situácií, či náhlych zmien vonkajších podmienok. Ide o proces, ktorý nemôže byť odtrhnutý od ostatných sfér života firmy a nemôže byť samoúčelný.
Chýbajúce peňažné prostriedky možno plánovať:
o Finančne – úverom
o Zvýšením príjmov /predaj zbytočných zásob…
o Znížením nákladov /redukcia investícií, zníženie nákupov…

Plánovanie likvidity využíva strategické plánovanie, ktoré ak má byť efektívne, musí obsahovať:
1. prognózovanie – využíva prognostické metódy a nezabieha do úplnych podrobností,
2. nájdenie optimálneho finančného plánu – je potrebné určiť aspoň také slabé miesta, kde je pravdepodobnosť, že tam v budúcnosti nastanú problémy. Je to rozhodovanie o riziku.
3. rozklad a kontinuita finančného plánu – plány sú pravidelne vyhodnocované. Je to rozklad dlhodobých a strategických plánov do krátkodobých a úprava dlhodobých plánov podľa vývoja neočakávaných udalostí.