Postup pre získanie príspevku z Európskeho sociálneho fondu

0
619

Postup získania príspevku podľa schémy pomoci DE MINIS na podporu zamestnanosti je jednoduchý (ak máte dostatok informácií). Navyše uchádzač o príspevok musí byť v čase podania žiadosti nezamestnaný a zároveň vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, a splnil určité podmienky.

Žiadateľ o príspevok, musí byť v čase podávania žiadosti evidovaný na úrade práce minimálne štyri mesiace. Aj keď sa dĺžka zdá byť pre človeka bez príjmov neopodstatnene a zbytočne dlhá, nakoniec však odzrkadľuje skutočnosť, za ktorú si všetko vybavíte. Ešte pred tým, ako sa človek rozhodne pre takýto krok (začatie podnikania a čerpanie nenávratného príspevku), musí absolvovať niekoľko úradníckych procedúr, bez ktorých sa nezaobíde.

U svojej referentky na Úrade práce, musí slovne prejaviť záujem o podnikanie a o čerpanie príspevku. Tá sa ho pri ďalšej návšteve pre istotu opýta, či si to ešte nerozmyslel a následne s ním spíše žiadosť o tzv. akčný plán a absolvovanie internej prípravy. Akčný plán trvá 3 mesiace, počas ktorých konzultujete svoj zámer začať podnikať a cieľ svojho podnikania s psychologičkou na ústredí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Tá napíše posudok, na základe ktorého ste pravdepodobne psychicky schopný podnikania.

Naopak, interná príprava zase preverí, či ste rozumovo schopný a hlavne, či dokážete odpovedať na 20 otázok vo forme testu, ktoré sú zavŕšením internej prípravy. Otázky sú z oblasti živnostenského podnikania, sociálneho a zdravotného poistenia, správy daní a o službách zamestnanosti. Úspešné ukončenie internej prípravy je korunované  získaním osvedčenia (platí 6 mesiacov). Ak uchádzač neuspeje na záverečnom teste, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečí uchádzačovi dvojtýždenný bezplatný kurz, počas ktorého sú uchádzačovi ozrejmené základné pojmy a legislatíva. Prevádzkovateľom kurzu je Regionálne poradenské a informačné centrum (RPIC). Zároveň je v súčinnosti s centrom vypracovaný podnikateľský zámer, ktorého obhajoba zabezpečí získanie certifikátu potrebného pre dosiahnutie vyššej bodovej hodnoty na internej príprave.

Po tomto kurze má záujemca možnosť opätovne požiadať o absolvovanie internej prípravy. Po jej úspešnom absolvovaní, je vystavené už spomínané osvedčenie.

Nasleduje návšteva živnostenského úradu a ohlásenie živnosti. Je však potrebné nahlásiť začiatok vykonávania podnikateľskej činnosti s určitým časovým odstupom (približne 45 dní neskôr), nakoľko ÚPSVaR má pri podaní žiadosti o príspevok na začatie podnikania 30 dní na preštudovanie podnikateľského zámeru, overenie pravosti dokladu o absolvovaní internej prípravy a toho, či ste stále vedený ako nezamestnaný. Žiadosť však môžete podať, ak už máte živnostenský list (vystavenie trvá približne 5 pracovných dní), zmluvu o podnikateľskom účte, ktorý si bez živnosti ťažko vybavíte. Okrem toho potrebujete ešte nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti, kde budete vykonávať činnosť, povolnie Obecného (obvodného) úradu (na vyjadrenie súhlasu majú 30 dní), výpis z katastra a kópie dokladov o vzdelaní. Počas týchto 30 dní môžete očakávať, že sa s Vami skontaktujú pracovníčky ÚPSVaR a požiadajú o doplnenie chýbajúcich dokladov, prípadne o doplnenie a zdôvodnenie niektorých častí podnikateľského zámeru, aj keď bol zámer kontrolovaný pri absolvovaní internej prípravy a kurzu RPIC. Pred uplynutím 30-teho dňa ste vyzvaný na podpísanie dohody o poskytnutí príspevku. Pri podpise ešte nesmiete mať aktívnu podnikateľskú činnosť, nesmiete byť zamestnaný, teda ste stále vedený ako nezamestnaný na patričnom Úrade práce. Podnikanie môžete začať až po podpise tejto dohody. Ďalšou podmienkou poskytnutia nenávratného príspevku je, že žiadateľ  bude musieť vykonávať  podnikateľskú činnosť nepretržite najmenej dva roky (v prípade, že túto podmienku nesplní, bude musieť príspevok vrátiť).

Výška príspevku závisí od rôznych faktorov, ale hlavne od dĺžky evidencie (po 12 mesiacoch ste znevýhodnený uchádzač), Vášho veku (nad 50 rokov ste znevýhodnený uchádzač) a od regiónu, v ktorom žijete. Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto na samostatnú zárobkovú činnosť.

Po podpise dohody a úspešnom začatí vykonávania podnikateľskej činnosti môžete požiadať o vyplatenie peňažných prostriedkov na svoj podnikateľský účet. K žiadosti o vyplatenie musíte doložiť svoje DIČ, ktoré bolo oznámené poštou. Opäť plynie doba 30 dní, počas ktorých Úrad práce poukazuje peniaze na účet.

Na záver, čiže po obdržaní finančných prostriedkov zašlete oznámenie o prijatí „Minimálnej pomoci“ priamo na Ministerstvo financií – odbor zahranično-právny a môžete v pokoji podnikať. Kedykoľvek počas dvoch rokov môžete očakávať kontrolu pracovníčok ÚPSVaR na dodržiavanie bodov dohody.

Postup pre získanie príspevku z Európskeho sociálneho fondu
5 (100%) 4 votes