Daňový bonus na dieťa? Koľko a ako v roku 2020!

0
4164
mama a dieta sedia na okne

Pre začiatok by sme mali pochopiť, čo vlastne ten daňový bonus (DB) na dieťa je. Ide o položku priamo znižujúcu daň z príjmov fyzickej osoby. Je ním teda možné buď zvýšiť mesačnú čistú mzdu zamestnanca (v prípade mesačného uplatnenia), alebo znížiť si daňový bonus na daň v podanom daňovom priznaní/ročnom zúčtovaní (živnostníci).

Kto môže získať daňový bonus na dieťa

Samozrejme, že na možnosť uplatnenia si DB priamo úmerne vplýva aj príjem daňovníka. DB je teda závislý na príjme rodiča a môže to byť:

  • daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov, t. j. zo závislej činnosti (zo zamestnania): aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, alebo
  • daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, t. j. z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti: aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy. Tento daňovník však musí vykázať základ dane z príjmov (nie daňovú stratu).

family-1024x536 Daňový bonus na dieťa? Koľko a ako v roku 2020!

Čo to ale znamená v praxi? V roku 2020 si teda môžete uplatniť DB na dieťa vtedy, ak dosiahnete hranicu ročných zdaniteľných príjmov minimálne vo výške 3 480 €. Avšak, nezabúdajte, že si bonus môžete uplatniť iba na dieťa, ktoré s vami žije v domácnosti, rozhodujúcou je teda zhodná adresa trvalého bydliska rodiča i dieťaťa. Samozrejme, môže ísť aj o dieťa osvojené alebo zverené do pestúnskej starostlivosti. DB na dieťa si môže uplatniť len jeden z rodičov.

Ďalej majte na pamäti, že príjmy zo závislej činnostipríjmy z podnikania či inej samostatne zárobkovej činnosti sa nespočítavajú. Navyše, daňový bonus na dieťa viete získať aj z príjmov v zahraničí.

Výška daňového bonusu na dieťa

Daňový bonus v roku 2020 sa vypláca vo výške 22,72 € mesačne na každé jedno nezaopatrené a vyživované dieťa. Zároveň, ak máte dieťa do 6 rokov, jeho výška sa zdvojnásobuje, teda pre rok 2020 je to 45,44 € mesačne.

mama-1024x536 Daňový bonus na dieťa? Koľko a ako v roku 2020!

Doklady potrebné pre uznanie daňového bonusu

K tomu, aby ste daňový bonus získali, samozrejme, potrebujete aj náležité dokumenty:

  • kópiu rodného listu dieťaťa/výpis z rodného listu
  • potvrdenie o návšteve školy
  • v prípade, že sa vyživované dieťa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť aj potvrdenie príslušného úradu

Interval vyplácania daňového bonusu na dieťa

Od kedy do kedy je možné o tento bonus žiadať? V prípade, že dieťa navštevuje školu v dennej forme štúdia, nárok na DB má rodič od mesiaca narodenia dieťaťa až do dovŕšeného 25.roku života. Pri osvojenom dieťati je to mesiac, kedy je dieťa prevzaté do starostlivosti. Existuje však niekoľko výnimiek:

  • Čo ak dieťa ukončí strednú školu a nepokračuje v štúdiu? – Rodič má na DB nárok do 31.augusta toho istého roku.
  • Čo ak dieťa ukončí strednú školu a čaká na prijatie na vysokú školu? – Rodič má nárok na DB aj v mesiacoch medzi ukončením strednej a začatím vysokej školy so zápisom najneskôr v októbri.
  • Čo ak dieťa dovŕši vek 25 rokov, ale ešte neskončí vysokú školu? – DB si rodič môže uplatniť buď do dňa získania titulu (deň štátnic), alebo len do dovŕšenia 25.roku života dieťaťa.

Podrobnejšie informácie o daňovom bonuse na dieťa v roku 2020 nájdete tu!