Ako požiadať o príspevok zo štrukturálnych fondov

0
644

Žiadatelia o pomoc zo štrukturálnych fondov

Skupiny konečných prijímateľov pomoci, teda osôb, ktoré sú oprávnené na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci zo štrukturálnych fondov sú vyšpecifikované v konečných verziách programových doplnkov jednotlivých operačných programov.

Vo všeobecnosti ide o:

 • rozpočtové a príspevkové organizácie,
 • samosprávne orgány,
 • neziskové mimovládne organizácie a
 • v určitých prípadoch aj o podnikateľské subjekty a pod.

Konečný prijímateľ pomoci je zodpovedný za prípravu návrhu projektu, za podanie žiadosti o finančný príspevok a v prípade jeho schválenia aj za konečnú realizáciu projektu.

Ako žiadať o podporu

O pomoc z Európskej únie sa žiada na základe výziev. Príslušné ministerstvo alebo implementačná agentúra oznámi, kto, kedy, kde, na aké aktivity a ako môže žiadosť predložiť. Výzva okrem iného obsahuje aj pokyny na vyplnenie žiadosti, zoznam požadovaných príloh a záväznú osnovu samotného projektu. Ďalej uvádza aj výšku podpory a ďalšie požiadavky na žiadateľov.

Záujemcovia o pomoc z EÚ nemusia hľadať konkrétny štrukturálny fond, z ktorého chcú čerpať, pretože prostriedky zo štrukturálnych fondov poskytujú implementačné agentúry zriadené slovenskými ministerstvami. Preto je nevyhnutné preštudovať si príslušné dokumenty a zistiť, aká forma pomoci sa príslušného žiadateľa týka. Následne si žiadateľ musí overiť, či zodpovedné ministerstvo alebo príslušná implementačná agentúra, ktorá je v spomínaných dokumentoch uvedená, vôbec zverejnila výzvu na podanie žiadosti.

Proces podávania žiadostí sa môže v závislosti od operačného programu, v rámci ktorého sa o finančný príspevok žiada, mierne líšiť. Presný postup je popísaný v programových doplnkoch k jednotlivým operačným programom.

Vo všeobecnosti sa však od potenciálneho konečného prijímateľa pomoci bude vyžadovať, aby vyplnil formulár žiadosti, ktorý obsahuje základné informácie o projekte a rozpočte, rozpísanom na jednotlivé položky.

Pomoc zo štrukturálnych fondov sa poskytuje na základe oficiálnych dokumentov – operačných programov a ich doplnkov.

Ide o:

 • Regionálny operačný program
 • Životné prostredie
 • Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • Výskum a vývoj
 • Zdravotníctvo
 • Zamestnanosť a sociálna inklúzia
 • Bratislavský kraj
 • Vzdelávanie
 • Informatizácia spoločnosti
 • Doprava
 • Technická pomoc

Žiadosť v slovenskom jazyku musí byť zaslaná na príslušný riadiaci alebo patričný sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom. Následne sa žiadosť posúdi z hľadiska oprávnenosti a súladu s obsahom priority operačného programu, v rámci ktorého sa o finančný príspevok žiada. Ak to bude potrebné, žiadateľovi budú položené doplňujúce otázky. V prípade, ak by bola žiadosť neúplná, môže mu byť zaslaná späť na dopracovanie, alebo jednoducho vyradená z výberového konania. Ak sa akceptuje ako úplná a platná, bude sa hodnotiť z hľadiska vopred dohodnutých výberových kritérií. Výsledkom bude vystavenie rozhodnutia.

Žiadosť o nenávratný finančný prostriedok obsahuje nasledovné:

 • Identifikácia žiadateľa
 • Štatutárny (-i) zástupca (-ovia) žiadateľa
 • Profil žiadateľa
 • Identifikácia organizácie v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu
 • Kontaktná osoba pre projekt
 • Partner (-i) žiadateľa
 • Projekt
 • Miesto realizácie projektu
 • Ciele projektu
 • Stručný popis projektu
 • Časový rámec realizácie projektu
 • Hodnoty merateľných ukazovateľov
 • Rozpočet projektu
 • Zdroje financovania projektu
 • Súlad s horizontálnymi prioritami
 • Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP
 • Čestné vyhlásenie žiadateľa
 • Špecifické polia

 V predloženom projekte treba preukázať:

 • že projekt je oprávnený na podporu zo štrukturálnych fondov,
 • že projekt je v súlade s niektorým z opatrení daného operačného programu,
 • že je zabezpečená minimálna výška spolufinancovania projektu,
 • že projekt má merateľné výsledky a
 • že je pripravený na realizáciu (podporná dokumentácia – doklady o vysporiadaní vlastníckych práv, stavebné povolenie a p. je k dispozícii).

Najväčšie šance na úspech má projekt, ktorý je pripravený na okamžitú realizáciu, teda celá požadovaná dokumentácia je k dispozícii. Detailné informácie o kritériách na výber projektov pre každé opatrenie budú vždy uvedené vo zverejnených konečných verziách programových doplnkov príslušných operačných programov.

Vo všeobecnosti sa však bude posudzovať:

 • zhoda cieľov predkladaného projektu s cieľmi opatrenia operačného programu, v rámci ktorého sa projekt predkladá,
 • ekonomický dopad (meraný na základe zvýšenia ekonomickej aktivity alebo zamestnanosti),
 • finančná realizovateľnosť (najmä u projektov tretieho sektora),
 • nákladová efektívnosť (prínosy v porovnaní s nákladmi na projekt),
 • dopad na životné prostredie,
 • rovnosť príležitostí a prínos pre rozvoj regiónu.

Keďže ide o proces súťaženia, nie je možné zaručiť, že každý predložený projekt získa aj požadovanú podporu. Čím viac sa bude pri zostavovaní projektu konzultovať, čím dôkladnejší bude prieskum trhu, čím závažnejšie budú dôvody na podporu projektu, čím vyššia bude efektívnosť vynakladaných peňazí, tým je pravdepodobnejšie, že projekt bude úspešný. Schvaľovací proces by však nemal trvať dlhšie ako tri mesiace od prijatia úplnej žiadosti.

Ako požiadať o príspevok zo štrukturálnych fondov
5 (100%) 3 votes