Kúpna zmluva na auto

0
816

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“)

Článok 1

Zmluvné strany

1. Predávajúci

Meno a priezvisko:  
Trvalý pobyt
Rodné číslo:
Číslo OP:
Číslo účtu IBAN:
(ďalej len „Predávajúci“)

2. Kupujúci

Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt
Rodné číslo:
Číslo OP:
(ďalej len „Kupujúci“)

Článok II

Predmet Zmluvy

  1.  Predmetom tejto kúpnej zmluvy je kúpa motorového vozidla: typ (model) : __________, evidenčné číslo : __________, číslo podvozka (VIN): __________, identifikačné číslo motora : __________, rok výroby : __________, farba: __________, stav tachometra: __________, spolu s jeho súčasťami a príslušenstvom (ďalej len „motorové vozidlo“), ktorého výlučným vlastníkom je Predávajúci.
  2. Technický stav motorového vozidla zodpovedá veku a stavu motorového vozidla pri bežnom používaní podľa odjazdených km.
  3. Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu a Kupujúci predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.
  4. Vlastnícke právo k predávanému motorovému vozidlu (vrátane výbavy) prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny a odovzdaním a prevzatím vozidla.

Článok III

Kúpna cena a platobné podmienky

  1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene v celkovej výške __________ € (slovom: ______________________ EUR).
  2. Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške __________ € (slovom: ______________________ EUR) v hotovosti pri podpise teto zmluvy, , čo Predávajúci potvrdzuje svojim podpisom tejto zmluvy. Zvyšnú časť kúpnej ceny vo výške __________ € (slovom: ______________________ EUR) zaplatí Kupujúci Predávajúcemu do 3 kalendárnych dní od podpisu tejto zmluvy na účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Kupujúci svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že motorové vozidlo od Predávajúceho prevzal.
  3. Predávajúci je povinný pri podpise tejto zmluvy odovzdať Kupujúcemu vozidlo a príslušné doklady, najmä osvedčenie o evidencii (technický preukaz); doklad o kontrole originality; servisnú knižku, __________.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

  1. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.
  2. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
  3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.

V …………….., dňa …….                            V …………….., dňa ……

Predávajúci                                              Kupujúci

Kúpna zmluva na auto
5 (100%) 2 votes