Dohoda o skončení pracovného pomeru

0
620

Výpoveď dohodou

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Obchodné meno: *Doplniť*
Sídlo: *Doplniť*
IČO: *Doplniť*
Zápis: Obchodný register *Doplniť*, oddiel: *Doplniť*, vložka číslo: *Doplniť*
(ďalej len „zamestnávateľ“)
1.2 Meno a priezvisko: *Doplniť*
Dátum narodenia: *Doplniť*
Trvalý pobyt: *Doplniť*
(ďalej len „zamestnanec“)

(zamestnanec a zamestnávateľ ďalej spolu len „strany dohody”)

Článok 2

Predmet Dohody

  1. Strany dohody uzatvorili dňa *Doplniť* pracovnú zmluvu (ďalej len „pracovná zmluva“).
  2. Strany dohody sa dohodli na skončení pracovnej zmluvy ku dňu *Doplniť*.
  3. Dohodu uzatvárajú strany dohody z dôvodu ……..

Článok 3

Záverečné ustanovenia

  1. Dohoda bola vyhotovená v 2 originálnych rovnopisoch, z ktorých každá strana dohody dostane 1 rovnopis.
  2. Strany dohody prehlasujú, že sa so znením dohody oboznámili a na znak súhlasu ju podpísali.
  3. Strany dohody prehlasujú, že ku dňu podpisu dohody má zamestnanec vysporiadané všetky záväzky vo vzťahu k zamestnávateľovi.
  4. Práva a povinnosti strán dohody neupravené dohodou sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
V *Doplniť*, dňa *Doplniť* V *Doplniť*, dňa *Doplniť*
____________________________________ ______________________________
*Doplniť*

zamestnávateľ

*Doplniť*

zamestnanec

Dohoda o skončení pracovného pomeru
5 (100%) 1 vote