Komoditný produkt

0
446

Spotové trhy a derivátové trhy sú v prirodzenej závislosti. Derivátový produkt môže byť použitý ako základný kameň na syntetizovanie financií a inštrumentov. Syntetický inštrument môže byť ekonomicky ekvivalentný pozícii v podkladovom aktíve. Daňová politika však môže vplývať na zdaňovanie aktíva iným spôsobom ako na syntetický ekvivalent.

V prípade ak existujú dve transakcie ekonomicky ekvivalentné, platca dane  má možnosť si vybrať takú štruktúru, ktorá optimalizuje jeho výnos po zdanení alebo náklady, bez zásadnej zmeny nákladov pred zdanením. Možnosti na daňové plánovanie sa v poslednom čase rozšírili. Je to spôsobené globalizáciou finančných trhov, kde interakcia regulácií jednotlivých daňových jurisdikcií vytvorila značný potenciál pre daňové transakcie.

Príspevok sa orientuje na základné príležitosti využívania derivátov a štruktúrovaných finančných produktov vo väzbe na vytvorenie špecifických daňových výdavkov.

Ekonomické využitie derivátov spočíva v tom, že používateľovi dovoľujú do určitej miery eliminovať riziko aktíva. Takto:

  • Separáciu manažmentu a obchodovania v cenovom riziku aktíva.
  • Vytvorenie žiadanej kombinácie rizík pomocou syntetického aktíva.

Základom je:

  • Možnosť separácie.
  • Možnosť načasovania.
  • Nezávislosť cash flow podkladového inštrumentu.

Tieto charakteristiky derivátov umožňujú zmeny v daňovej charakteristike a daňovom plánovaní pre transakcie.

Oceňovacia závislosť medzi spot a forward je založená na fakte, že je vhodné spojiť forward s kúpou alebo predajom aktíva prispôsobeného pre financovanie nákladov alebo investície. Implikácia tohto prístupu je, že forwardová cena zahŕňa úrokové náklady a príjem za dané aktívum. V podstate to dovoľuje  zahrnúť úrok/príjem do ceny forwardu.

Štruktúrovaný komoditný produkt

Na komoditné produkty je možné uplatniť rovnaký postup ako pre finančné aktíva, čo má za následok rovnaký výstup, avšak s rôznymi motivačnými faktormi. Štruktúrovaný komoditný produkt je ovplyvňovaný týmito faktormi:

  • Producenti komodít vyhľadávajú možnosti načasovania príjmov.
  • Producenti komodít vyhľadávajú možnosti zníženia financovania pri zachovanej produkcii.
  • Investori financujúci komoditné projekty vyhľadávajú daňovo-efektívnu návratnosť.

 Štruktúrovaný hedging

Plánovanie cash flow pomocou hedgingu je často v praxi využívané firmami produkujúcimi istý druh komodity, alebo na zaistenie si vlastných forexových pozícií. K zaisteniu pozícií podniku a tým k plánovaniu cash flow sa využívajú derivátové produkty, ktoré boli vyvinuté práve pre tento účel. Použitie produktov ako forward, futures, opcia a swap závisí od situácie producenta a situácie na trhu.

Komoditný produkt
5 (100%) 8 votes