Čo je súvaha

0
4313

Prehladné usporiadanie jednotlivých zložiek majetku (aktív) a zdrojov krytia (pasív) v peňažnom vyjadrení k určitému dátumu aktíva sa uvádzajú na súvahe na strane ľavej a pasíva na strane pravej. Súvaha sa zostavuje vo forme veľkého písmena T
Deň ku ktorému sa súvaha zostavuje sa nazýva Súvahový deň.
V súvahe rozlišujeme : 1, Súvahovú položku – stanoveným opisom uvedený majetok a
alebo zdroje krytia + peňažná suma
2, Súvahový stav – len peňažné vyjadrenie majetku alebo
zdrojov krytia
Druhy súvah :
a) riadna súvaha – zostavuje sa vždy ku poslednému dňu účtovného obdobia tj ku 31,12, Nazýva sa tiež ročná súvaha
b) mimoriadna súvaha – zostavuje sa len vo výnimočných prípadoch. Rozlišujeme úvodnú a likvidačnú súvahu.

Aktíva a pasíva

Jednotlivé zložky majetku sú v účtovníctve nazývané AKTÍVA a zdroje krytia sa označuýjú pojmom PASÍVA.

AKTÍVA – MAJETOK
PASÍVA – CUDZIE ZDROJE

1, investičný majetok
1, vlastné zdroje
Hmotný investičný majetok Základné imanie
Nehmotný investičný majetok Fondy zo zisku
Finančné investície (cenné papiere) Zisk , nerozdielny zisk

2, Obežný majetok
2, cudzie zdroje
Zásoby (materiál, tovar, výrobok) Záväzky D.F.
Pohľadavky – O.F. Úvery – krátkodobe, dlhodobé
Peniaze – v hotovosti, na BÚ

Typické zmeny súvahových stavov

V súvahe môžu nastať tieto zmeny :

aktíva pasíva
1, + v aktívach + v pasívach + +
2, – v aktívach – v pasívach – –
3, + aj – v aktívach + –
4, + aj – v pasívach + -.