Hypotéka pre mladých, aké sú podmienky získania?

0
2244

Hypotéka pre mladých je hypotékou, pri ktorej žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky, získava štátny príspevok pre mladých. Je určený na podporu vlastného bývania. Je charakteristická aj tým, že banka musí umožniť klientovi, čiže poberateľovi hypotéky pre mladých, odklad splátky istiny hypotekárneho úveru a mimoriadnu splátku úveru bez poplatku. Zvyčajne sa poskytuje na dobu splatnosti minimálne 4 a maximálne 30 rokov.

Štátny príspevok a zvýhodnená úroková sadzba

Hypotéky pre mladých sú zvýhodnené úrokovou sadzbou, ktorá je znížená o tri percentá. Štátny príspevok od štátu v súčasnej dobe je 2% ročne a stanovuje sa na každý kalendárny rok individuálne v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Aby štát príspevok poskytol, podmienkou je, že prispieť musí aj banka, ktorá sa zaviaže, že žiadateľovi o hypotéku pre mladých minimálne v prvých piatich rokoch úveru poskytne zníženie úrokovej sadzby. Banka ale poskytuje zníženie úrokovej sadzby maximálne do výšky 1 % aj v prípade, žeby príspevok od štátu bol vyšší.

hypotéka-pre-mladých-1-1024x682 Hypotéka pre mladých, aké sú podmienky získania?

Aké sú podmienky získania hypotéky pre mladých?

Hypotéka pre mladých má presné podmienky pre poskytovanie určené zákonom. Ku dňu podania žiadosti o hypotéku pre mladých úver musí mať žiadateľ dovŕšených 18 rokov a nesmie prekročiť hranicu veku 35 rokov. V prípade dvoch spoludlžníkov alebo manželov musia spĺňať požiadavku na vek obaja. Ak by jeden z nich dosiahol už vek 36 rokov, strácajú obaja možnosť získať hypotekárny úver pre mladých.

Maximálna hranica príjmu sa mení každý štvrťrok, pričom sa hodnotí priemerná hrubá mesačná mzda za uplynulý kalendárny rok. Maximálna výška príjmu je 1,3 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. V prípade dvoch spoludlžníkov alebo manželov, ak jeden z partnerov nemá príjem a o hypotéku žiadajú spoločne, priemerná mzda druhého partnera za predchádzajúci rok môže byť až do výšky 2,6 násobku priemernej mesačnej mzdy. Okrem toho si štátny príspevok možno uplatniť iba na jednu hypotéku.

Kedy nárok na štátny príspevok zaniká?

Nárok na štátny príspevok pre mladých zaniká pri i nedodržaní minimálnej lehoty splatnosti hypotekárneho úveru, nesplácaní úveru podľa dohodnutých podmienok, pri nedodržaní účelu, na ktorý bol úver poskytnutý alebo pri uvedení nepravdivých údajov o výške veku a priemerného mesačného príjmu.