Stavebné sporenie – aká je štátna prémia v roku 2018?

0
4303
stavebné sporenie

Stavebné sporenie je štátom podporované sporenie, ktorého účelom je financovanie bytových potrieb na území Slovenskej republiky. Môže ho vykonávať len banka, ktorej predmetom činnosti je stavebné sporenie na základe bankového povolenia. Banky s takýmto povolením sa označujú ako stavebné sporiteľne. Stále platí, že z každej výplaty, čiže vašej čistej mzdy, by ste si mali odložiť 10%.

stavebné-sporeniee-1024x486 Stavebné sporenie – aká je štátna prémia v roku 2018?

Výška štátnej prémie v roku 2018

Maximálna výška štátnej prémie zatiaľ ostáva nezmenená a aj v roku 2018 bude maximálne vo výške 66,39 eur. Avšak ak chcete získať štátnu prémiu v maximálnej možnej výške, musíte na účet stavebného sporenia v roku 2018 vložiť objem vkladov v celkovej sume aspoň 1327,80 eur. Teda ak počas roka 2018 vložíte na účet stavebného sporenia menej, tak získate iba jej pomernú časť. Naopak vložíte viac, ako je potrebné, štát vám v januári roku 2019 zašle štátnu prémiu iba vo výške 66,39 eur.

Vzorec pre výpočet výšky štátnej prémie

vklad x 0,05 = štátna prémia

Štátnu prémiu je pre jedného sporiteľa možné získať v danom roku iba raz a iba na jeden účet stavebného sporenia. Ak žiadateľ v jednom roku žiada o štátnu prémiu z dvoch stavebných sporení naraz, pričom sporiteľom bude tá istá osoba, štát vám nepošle štátnu prémiu ani na jeden z účtov stavebných sporení.

Čo  obsahuje zmluva o stavebnom sporení?

Stavebným sporiteľom môže byť fyzická osoba, spoločenstvo vlastníkov bytov alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení, tá obsahuje:

  • identifikačné údaje o stavebnej sporiteľni a sporiteľovi
  • výšku a časovú postupnosť vkladov stavebného sporiteľa a úrokové sadzby vkladov,
  • podmienky a postup pri výplate vkladov a podmienky poskytnutia stavebného úveru po splnení podmienok stavebného sporenia,
  • výšku dohodnutej sumy, na ktorú sa stavebné sporenie uzatvára a podmienky, za ktorých môže byť táto suma zvýšená alebo znížená,
  • vyhlásenie sporiteľa o uplatnení alebo neuplatnení nároku na poskytnutie štátnej prémie v rámci tejto zmluvy,
  • podmienky, za ktorých môžu byť práva zo zmluvy o stavebnom sporení rozdelené alebo zlúčené s právami z inej zmluvy o stavebnom sporení, za ktorých možno vykonať prevod práv a povinností a za ktorých možno odstúpiť od zmluvy o stavebnom sporení.
4.9/5 - (13 votes)