Čo je životné poistenie a aké typy poznáme

0
2184

Životné poistenie je finančné zabezpečenie vhodné pre každého človeka, ktorý pracuje alebo má príjem a záväzky voči svojej rodine alebo spláca pôžičky, prípadne si chce nasporiť peniaze na čokoľvek. Okrem iného, je to zmluvný vzťah medzi poistníkom a poisťovňou, v ktorom sa poisťovňa zaväzuje vyplatiť dohodnuté poistné plnenie v prípade smrti poisteného alebo dožitia dohodnutého veku alebo po uplynutí poistnej doby.

životné-poistenie-1024x720 Čo je životné poistenie a aké typy poznáme

Účastníci životného poistenia

  • Poisťovňa – právnická osoba podľa zákona o poisťovníctve, ktorá kryje riziká, spravuje peniaze poisteného. V prípade poistnej udalosti má povinnosť vyplatiť poistné plnenie.
  • Poistník – môže byť osoba alebo organizácia, ktorá uzatvára poistnú zmluvu životného poistenia s poisťovňou a má povinnosť platiť poistné
  • Poistený – osoba, na ktorej život, zdravie, úraz alebo invaliditu sa poistenie vzťahuje. Väčšinou je totožný s poistníkom, má právo na poistné plnenie s výnimkou prípadu vlastnej smrti.
  • Oprávnená osoba – osoba alebo organizácia, ktorá má právo na poistné plnenie v prípade smrti poisteného a je uvedená v poistnej zmluve

Aké sú typy životných poistení?

Každý človek, ktorý má záujem o životné poistenie, by si mal pred uzatvorením poistenia zistiť, aký typ je pre neho ten najvhodnejší a najvýhodnejší. Musí si byť vedomí aj toho, čije ho schopný platiť zo svojej mzdy. Pre výpočet čistej mzdy je možné využiť jednoduchú kalkulačku.

Rizikové životné poistenie je poistenie pre prípad smrti bez sporenia, pričom celé poistné sa spravidla spotrebuje na riziko. Tento typ poistenia je vhodný pre poisteného, ktorý sa chce poistiť na vysoké sumy za primerané peniaze, napr. z dôvodu zabezpečenia úveru – variant s klesajúcou poistnou sumou v prípade smrti.

Kapitálové životné poistenie sa nazýva aj sporenie prostredníctvom poistky so zaručenou úrokovou sadzbou, ktorou sa úročí poistná rezerva. Nazýva sa technická úroková miera. Výška technickej úrokovej sadzby sa nemení počas celej poistnej doby.
Kapitálové životné poistenie má tieto základné varianty:

  1. Kapitálové poistenie pre prípad dožitia obsahuje len sporenie a v prípade smrti bude vyplatené len doteraz zaplatené poistné
  2. Kapitálové poistenie pre prípad smrti alebo dožitia – poistnou udalosťou je smrť poisteného alebo dožitie konca poistnej doby, čiže zmiešané životné poistenie
  3. Kapitálové poistenie pre prípad smrti alebo viacnásobného dožitia obsahuje okrem krytia smrti poisteného aj možnosť výplaty poistnej sumy rozdelených do niekoľkých častí. Pri dožití dohodnutých rokov od začiatku poistenia. Používa sa tiež na financovanie bývania pri zaistení a postupnom splácaní hypotéky.

Investičné životné poistenie kombinuje poistenie s investíciami do podielových fondov. Poistník nakupuje tzv. podielové jednotky dohodnutých podielových fondov. Poistenie pre prípad smrti môže alebo nemusí byť priamo zakalkulované v poistnom. Poistený si sám zvolí investičnú stratégiu, môže realizovať mimoriadne vklady, prípadne čiastočné odkupovania  podielových jednotiek.

5/5 - (2 votes)