Kolektívne investovanie a jeho výhody

0
1096

Kolektívne investovanie je zhromaždenie, správa a zhodnocovanie peňazí prostredníctvom ich investovania. Finančné prostriedky investujú kolektívne s cieľom vyššieho zhodnotenia ako v bankách. Kolektívne investovanie sa riadi zákonom číslo 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní.

Kolektívne investovanie ako nástroj

Základným princípom je to, že združené finančné prostriedky majú väčšiu váhu a investori tak môžu dosahovať vyššiu efektivitu investície a samozrejme zisk. Kolektívne investovanie je nástrojom. Ten umožní i drobnému investorovi stať sa podielnikom na veľkom majetku, byť súčasťou svetového ekonomického diania a získať z toho osobný prospech.

Zhromaždovanie peňažných prostriedkov od verejnosti znamená ich získanie od viac ako desiatich fyzických osôb na základe verejnej výzvy, spôsobom vymedzeným zákonom. Zákon stanovuje, že kolektívne investovanie môže vykonávať správcovská spoločnosť len na základe povolenia orgánu štátneho dozoru, ktorým je v tomto prípade ÚFT (Úrad pre finančný trh).

investovanie-3-e1520002046718 Kolektívne investovanie a jeho výhody

Výhody kolektívneho investovania

  • profesionálna správa majetku – špecialisti, ktorí sa starajú o zverený majetok a majú aj vďaka špičkovému technickému vybaveniu spoločnosti detailný prehľad o trhu
  • výnos – reálna možnosť lepšieho zhodnotenia peňazí ako v bankách
  • bezpečnosť investície – zákonná regulácia a štátny dohľad, rozloženie prostriedkov
  • zákonná úprava a kontrola – prísne pravidlá činnosti a kontroly tých, ktorí vložené prostriedky spravujú a akým spôsobom to robia. Systém kolektívneho investovania prostredníctvom podielových fondov je v plnej miere regulovaný zákonom č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní, zákonom o cenných papieroch a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
  • majetok zhromaždený v podielových fondoch je stále majetkom podielnikov a nie majetkom správcovskej spoločnosti – o majetku v podielovom fonde je účtované oddelene od majetku spoločnosti, čo zaručuje, že akékoľvek ťažkosti správcovskej spoločnosti sa nemôžu dotknúť majetku podielnikov v spravovaných fondoch.
  • pri nákupe podielových listov musia byť všetky platby vykonané bezhotovostne – základným dôvodom je splnenie podmienky, aby peniaze vkladané do podielového fondu boli evidované nielen v spoločnosti, ale aj v peňažnom ústave.
  • podľa uvedených zákonov je možné prostriedky podielových fondov použiť výlučne na nákup verejne obchodovateľných cenných papierov pri zachovaní pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika
  • systém investovania prostredníctvom podielových fondov minimalizuje znehodnotenie peňazí inflačnými tlakmi – inflácia sa dotýka jedine peňazí ako takých – za peniaze podielnikov je prostredníctvom cenných papierov v skutočnosti nakupovaný konkrétny majetok, ktorého cena zákonite rastie rýchlejšie ako inflácia.
Kolektívne investovanie a jeho výhody
5 (100%) 4 votes