Najčastejšie otázky o daňovom priznaní 2020 – časť 4

0
893
danove priznanie na rok 2020 papiere

Keďže sme naše Najčastejšie otázky o daňovom priznaní na rok 2020 ešte nevyčerpali, prinášame vám posledné vydanie tejto témy. A nezabúdajte, že deadline na podanie daňového priznania je v dôsledku koronavírusu a karantény odložený až na 30.6.2020! Predošlé časti si môžete prečítať tu:

#14 Príjmy z prenájmu bytu

Dosiahli ste ako starobný dôchodca v roku 2019 príjmy z prenájmu nehnuteľnosti? Dosahovali tieto príjmy výšku 2 150 €? Nemali ste žiadne iné zdaniteľné príjmy. Máte povinnosť zdaniť príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a podať daňové priznanie za rok 2019?

NIE

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, pokiaľ nejde o príjmy zo živnosti, sú od dane z príjmov oslobodené do výšky 500 € za rok. Nakoľko vaše zdaniteľné príjmy dosiahli výšku 1 650 €, teda 2 150 € mínus 500 €, nemáte povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 vzniká fyzickej osobe v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy za rok 2019 presiahli sumu 1 968,68 €.  

#15 Dotácie z úradu práce

Začali ste vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia? Pobrali ste na začatie podnikania z úradu práce dotáciu určenú na prevádzkové účely a na nákup zariadenia? Ste povinný prijatú dotáciu zdaniť?

ÁNO

Nakoľko ide o dotáciu poskytnutú v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti, ide o zdaniteľný príjem. Spôsob zdaňovania dotácie u fyzickej osoby závisí od toho, či ide o dotáciu určenú na konkrétne výdavky a aký spôsob uplatňovania výdavkov v roku prijatia dotácie daňovník zvolí.

Za predpokladu, že fyzická osoba v roku prijatia dotácie uplatňuje výdavky percentom z príjmov, dotáciu zahrnie do zdaniteľných príjmov v roku prijatia dotácie v plnej výške. Bez ohľadu na to, v akej výške ju v tomto roku vyčerpá.

Ak v roku prijatia dotácie fyzická osoba uplatňuje preukázateľné daňové výdavky na základe vedeného jednoduchého účtovníctva, resp. daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona, dotáciu prijatú na konkrétne výdavky zahrnie do zdaniteľných príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom sa do základu dane zahrnie aj výdavok hradený z tejto dotácie.

Ak ide dotáciu na odpisovaný hmotný majetok, prijatá dotácia na jeho obstaranie sa nezahrnie do základu dane celá v tom zdaňovacom období, v ktorom je prijatá, ale postupne vo výške odpisov zahrnutých do základu dane v jednotlivých rokoch.

dan4-1024x536 Najčastejšie otázky o daňovom priznaní 2020 – časť 4

#16 Úprava základu dane pri skončení podnikania pri jednoduchom účtovníctve

Skončili ste dňa 31.3.2019 vašu podnikateľskú činnosť? Robili ste si pri podnikaní jednoduché účtovníctvo? Aké povinnosti vám vznikajú pri výpočte základu dane z príjmov z podnikania za rok 2019 pri skončení podnikania?

Vznikla Vám povinnosť vykonať mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu skončenia podnikania a základ dane z príjmov z podnikania upraviť o:

  • cenu nespotrebovaných zásob,
  • zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí a zostatok rezervy na nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností,
  • zostatky opravných položiek k nadobudnutému majetku,
  • výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok,
  • výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode,
  • pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť.

#17 Úprava základu dane pri skončení podnikania pri paušálnych výdavkoch

Skončili ste dňa 30.4.2019 svoju podnikateľskú činnosť? Uplatňovali ste si paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania? Máte povinnosť upraviť základ dane z príjmov z podnikania o výšku pohľadávok evidovaných v evidencii pohľadávok ku dňu skončenia podnikania?

ÁNO

Máte povinnosť zvýšiť základ dane o výšku pohľadávok (s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h). Navyše, aj o cenu nespotrebovaných zásob evidovaných v evidencii zásob. 

#18 Uplatnenie odpisov z osobného automobilu pri jeho vyradení z obchodného majetku na súkromné používanie

Ste živnostník a mali ste v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorý ste obstarali v roku 2015 a používali na podnikanie? Dňa 10.4.2019 ste tento osobný automobil vyradili z obchodného majetku na súkromné používanie. Môžete si v daňových výdavkoch v roku 2019 uplatniť ročný odpis z obstarávacej ceny automobilu? Alebo odpis iba vo výške pomernej časti ročného odpisu pripadajúceho na rok 2019?

Odpis z hmotného majetku sa môže uplatniť do daňových výdavkov iba v prípade, ak je tento majetok zaradený v obchodnom majetku k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Keďže už k 31.12.2019 ste nemali osobný automobil zaradený v obchodnom majetku používanom na podnikanie, nemôžete si o odpis tohto automobilu znížiť základ dane z príjmov z podnikania za rok 2019. A to ani o pomernú výšku odpisu pripadajúcu na počet mesiacov, počas ktorých ste automobil používali na podnikanie.

Zdroj: www.podnikajte.sk