streda, 27 mája, 2020
KÚPNA ZMLUVA – vzor uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a v zmysle § 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov“) Článok I. Zmluvné strany  1.2 Meno a priezvisko: *Doplniť* Trvalý pobyt: *Doplniť* Rodné číslo: *Doplniť* Bankové spojenie: *Doplniť* Číslo účtu...
KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“) Článok 1 Zmluvné strany 1. Predávajúci Meno a priezvisko:   Trvalý pobyt Rodné číslo: Číslo OP: Číslo účtu IBAN: (ďalej len „Predávajúci“) 2. Kupujúci Meno a priezvisko: Trvalý pobyt Rodné číslo: Číslo OP: (ďalej len „Kupujúci“) Článok II Predmet Zmluvy  Predmetom tejto kúpnej zmluvy je kúpa...
Výpoveď dohodou Článok 1 Zmluvné strany 1.1 Obchodné meno: *Doplniť* Sídlo: *Doplniť* IČO: *Doplniť* Zápis: Obchodný register *Doplniť*, oddiel: *Doplniť*, vložka číslo: *Doplniť* (ďalej len „zamestnávateľ“) 1.2 Meno a priezvisko: *Doplniť* Dátum narodenia: *Doplniť* Trvalý pobyt: *Doplniť* (ďalej len „zamestnanec“) (zamestnanec a zamestnávateľ ďalej spolu len „strany dohody”) Článok 2 Predmet Dohody Strany dohody uzatvorili dňa *Doplniť* pracovnú zmluvu (ďalej len „pracovná zmluva“). Strany dohody sa dohodli na skončení pracovnej zmluvy ku dňu *Doplniť*. ...
Zamestnávateľ Vec:     Výpoveď Na základe pracovnej zmluvy zo dňa *Doplniť* pracujem u zamestnávateľa na pracovne pozícii *Doplniť*. V zmysle ustanovenia § 67 Zákonníka práce týmto dávam výpoveď z pracovného pomeru založeného uvedenou pracovnou zmluvou. Môj pracovný pomer sa skončí uplynutím dvojmesačnej výpovednej doby ku dňu *Doplniť*. V *Doplniť*, dňa *Doplniť* ____________________________________ *Doplniť* zamestnanec Za zamestnávateľa prevzal:____________________________________ Dátum:            ...