Súhlasím so spracúvaním osobných údajov uvedených vo formulári

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených vo formulári spoločnosti MultiBusiness, s.r.o., Pod Vtáčnikom 5, 83101 Bratislava, za účelom spracovania žiadosti o poskytnutie finančnej služby pre potreby jej následného zaslania spolupracujúcej finančnej inštitúcii v prípade splnenia ňou uvedených kritérií s cieľom prípravy ponuky touto inštitúciou. V súvislosti s udelením tohto súhlasu beriem na vedomie, že súhlas nie je možné rozdeliť na dve samostatné spracovateľské operácie, nakoľko tieto spolu navzájom súvisia a členený súhlas by v tomto prípade nebol logický a ani vhodný, keďže spracovanie žiadosti bez následného zaslania ponuky finančnej inštitúcii by v tomto prípade nebolo účelné a ani opodstatnené. Súhlas udeľujem na dobu 3 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať a zároveň, že udelenie súhlasu je podmienkou spracovania formulára na vyššie uvedený účel. Súčasne beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pre jeho odvolaním.

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na www.pozickauver.com

Informácia o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania

Na základe Vašej požiadavky o spracovanie žiadosti o poskytnutie finančnej služby pre potreby jej následného zaslania spolupracujúcej finančnej inštitúcii, Vám spoločnosť MultiBusiness, s.r.o., Pod Vtáčnikom 5, 83101 Bratislava (ďalej len “MB“) udáva, že Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli vo formulári z dôvodov optimalizácie ponuky požadovanej finančnej služby a súčasného zlepšenia komfortu a rýchlosti pri využívaní služieb poskytovaných MB budú spracovávané automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane profilovania v súlade s čl. 22 ods. 1 pís. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) aj bez Vášho súhlasu, pretože sú nevyhnutné na splnenie zmluvnej povinnosti MB voči Vašej osobe.

Uvedený postup MB je účelný a dôvodný vzhľadom ku skutočnosti, že požiadavku o spracovanie žiadosti o poskytnutie finančnej služby pre potreby jej následného zaslania spolupracujúcej finančnej inštitúcii zadávate výlučne prostredníctvom webového formulára umiestneného na webovom sídle MB a rovnako výsledok spracovania žiadosti, zaslanie žiadosti finančnej inštitúcii na jej ďalšie spracovanie ako aj komunikácia o výsledku vybavenia Vašej žiadosti je komunikovaná výlučne elektronicky prostriedkami diaľkovej komunikácie. A teda dochádza k automatizovanému spracovaniu Vašich osobných údajov bez ľudského zásahu, čo môže mať za následok, že Vaša žiadosť môže byť spracovaná a odoslaná spolupracujúcej finančnej inštitúcii, ale rovnako aj odmietnutá výhradne len na základe automatizovaného individuálneho posúdenia.

Ak s výsledkom takéhoto posúdenia nesúhlasíte máte právo požiadať našu spoločnosť MB ako prevádzkovateľa o tzv. „ľudský zásah“, čo v praxi znamená že Vašu žiadosť o poskytnutie finančnej služby preskúma niektorý z pracovníkov MB. Ďalej máte právo vyjadriť svoj názor a právo napadnúť dané rozhodnutie, ktoré je založené na individuálnom automatizovanom rozhodnutí o ktorých budete informovaný v e-maily o vybavení Vašej žiadosti. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane profilovania nájdete na www.pozickauver.com