Čo je Franchising

278

Franchising je odbytový systém, ktorý spočíva v úzkej spolupráci právne a finančne samostatných a nezávislých podnikateľov. Prostriedok, ktorý vytvára a rozširuje imidž spoločnosti a jej produktov v mysliach zákazníkov. Na strane poskytovateľa franchisingu sa nachádza franchisor a na strane prijímateľa franchisant.

Subjekty franchisingového vzťahu

Franchisor je spoločnosť, ktorá poskytuje franchisingovú licenciu novým investorom. Spravidla úspešná firma so známou značkou, výrobkom, alebo službou a overenou koncepciou podnikania. Svoje skúsenosti, technológie a poznatky poskytuje novým podnikateľom, franchisantom, ktorým umožňuje poskytovať rovnaké služby a produkty. Počas ich podnikania neustále podporuje ich rozvoj. Poskytuje bezplatné školenia pracovníkov a podporuje prevádzky v odbyte, reklame, či výrobe. Za odmenu od franchisantov získava franchisingové poplatky, produkty franchisora prenikajú na nové trhy a rozširujú imidž spoločnosti.

Franchisant, prijímateľ franchisingovej licencie, je investor, ktorý na trhu hľadá vhodné možnosti podnikania. Chce investovat svoj kapitál, no chýba mu koncepcia, ktorou by sa dokázal presadiť v konkurenčnom prostredí. Franchisantami sa stávajú aj bývalí zamestnanci franchisora. Ich výhodou sú získané skúsenosti s prevádzkou a podnikaním v spoločnosti franchisora.

Počas franchisingového vzťahu získava franchisant neustálu podporu od svojho franchisora. Zároveň je však povinný dodržiavať zmluvné podmienky a vykonávať svoju činnosť v súlade s jeho programom. Úspešnosť prevádzky každého franchisanta je súčasťou úspechu celej spoločnosti.

Franchisingová zmluva

Franchisingová zmluva nemá presne stanovenú formu, pretože každý systém vyžaduje iné podmienky a náležitosti. Chýbajúcu právnu úpravu nahrádza Európsky etický kódex, ktorý vymedzuje podstatné náležitosti, ktoré by mala každá zmluva obsahovať.

Etický kódex franchisingu stanovuje nevyhnutné minimum zmluvných podmienok. Zmluva upravuje vzájomné vzťahy medzi franchisorom a franchisantom. Obsahuje záujmy,  práva a povinnosti oboch zmluvných strán a podnecuje ich k udržiavaniu spoločnej identity franchisingového reťazca. Určuje tovar a služby, ktoré sú poskytované jednotlivým prijímateľom franchisingu a dobu trvania zmluvného vzťahu.

Dôležitou súčasťou zmluvy sú platobné povinnosti prijímateľa franchisingu. Okrem vstupných poplatkov je franchisant zaviazaný platiť „royalty” za poskytované služby a vo väčšine reťazcov aj poplatok za spoločný marketing.

Franchisingová zmluva obsahuje taktiež ustanovenia, vzťahujúce sa na  používanie rozlišovacích znakov a obchodného mena spoločnosti a ostatné podmienky, ktoré si vyžaduje konkrétny typ franchisingového systému.

Čítajte ďalej – Formy franchisingu

Čo je Franchising
5 (100%) 1 vote
Zdieľať