Čo je faktoring a aké sú jeho výhody

458

Faktoring je financovanie krátkodobých pohľadávok z obchodného styku, t.j. banka odkúpi odberateľské faktúry od dodávateľa (klienta), pričom banka poskytuje do 90% nominálnej hodnoty faktúry pri postúpení pohľadávky na banku. Rozdiel medzi financovanou a uhradenou sumou pohľadávky prevádza na účet klienta po zaplatení pohľadávky odberateľom.

Pri splnení stanovených kritérií odkupuje banka pohľadávky až do výšky 100% ich nominálnej hodnoty. Podľa Javorskej je faktoring nástrojom financovania, ktorý je schopný odstrániť, alebo aspoň zmierniť riziko platobnej neschopnosti dlžníka. Jeho podstatou je odkúpenie krátkodobých pohľadávok faktoringovou spoločnosťou. Je vhodný predovšetkým pri obchodných úveroch so splatnosťou 30 až 90 dní.

Výhody Faktoringu:

  • promptné poskytnutie finančných zdrojov,
  • pomôže preklenúť dlhšie splatnosti,
  • zvýši objem predaja na nezabezpečený dodávateľský úver,
  • nezaťažuje bilanciu tak, ako úver,
  • zlepšujú sa finančné ukazovatele firmy, najmä likvidity,
  • zlepší sa platobná disciplína odberateľov,
  • starostlivosť o pohľadávky sa z veľkej časti presúva na faktoringovú spoločnosť, ktorá zabezpečuje ich správu, inkaso a monitoring.

Podstatnou nevýhodou faktoringu je jeho vysoká cena, ktorej základná výška sa skladá z dvoch častí: faktoringový poplatok a úrok z prefinancovania.

Čo je faktoring a aké sú jeho výhody
5 (100%) 4 votes
Zdieľať