Študenti a letná brigáda, kto a aké odvody platí?

0
773
brigada-student

Mladí ľudia, ktorí študujú vyhľadávajú brigády najviac v lete. Aký pracovný pomer je výhodnejší pre samotného študenta, ale aj pre zamestnávateľa? Študenti strednej alebo vysokej školy denného štúdia počas brigády nemajú žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Do Sociálnej poisťovne ich prihlási aj odhlási zamestnávateľ. A ten za nich aj potrebné zaplatí sociálne odvody.  Ako je to v tomto roku?

Kto je študentom?

  • dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, t. j. do skončenia školského roku, v ktorom dieťa absolvovalo desiaty rok školskej dochádzky, najneskôr uplynutím školského roku, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 16 rokov,
  • dieťa v období od skončenia povinnej školskej dochádzky do dosiahnutia veku 26 rokov, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.

Výnimka do 200 eur

Najvýhodnejšou formou práce je pre študenta dohoda o brigádnickej práci študentov, keďže spomedzi dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru má najnižšie odvodové zaťaženie. Študent do Sociálnej poisťovne zaplatí starobné poistenie vo výške štyroch percent z hrubej odmeny a invalidné poistenie vo výške troch percent z hrubej odmeny. Tak ako zamestnanec ani zamestnávateľ neplatí za študenta preddavky do zdravotnej poisťovne.

Dohoda musí byť však uzatvorená písomne, inak sa považuje za neplatnú a môže sa uzatvárať len na dobu určitú, maximálne však len na 12 mesiacov. Môže byť najviac 20 hodín týždenne v priemere.

studenti-brigada Študenti a letná brigáda, kto a aké odvody platí?

Potvrdenie o návšteve školy

Neoddeliteľnou súčasťou dohody o brigádnickej práci študentov je potvrdenie štatútu študenta. Študent preto musí pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci dokladovať potvrdenie o návšteve školy. Ak sa dohoda uzatvára v období po skončení štúdia na strednej škole alebo po skončení letného semestra na vysokej škole, študent je povinný odovzdať potvrdenie o návšteve školy do konca októbra toho istého kalendárneho roka, v ktorom bola dohoda uzatvorená.

Ak si študent u zamestnávateľa uplatní odvodovú výnimku a za mesiac nezarobí viac ako 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne neplatí ani sám študent, ani zamestnávateľ. Túto výnimku si však študent môže uplatniť len pri jednej dohode o brigádnickej práci.

Sociálna poisťovňa upozorňuje: Ak príjem z dohody o brigádnickej práci študentov presiahne hraničnú sumu 200 eur, študentovi vznikne dôchodkové poistenie aj v prípade, že o výnimku požiadal. Poistné na dôchodkové poistenie v takom prípade zaplatí len z prekročenej čiastky, ktoré zaňho odvedie zamestnávateľ!

Výnimka najviac na jednu dohodu

Zamestnávateľ študentovi výnimku na sociálne odvody neprizná automaticky. Musí o ňu požiadať u zamestnávateľa na tlačive Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. Ak si študent už výnimku uplatňovať nechce, musí to zamestnávateľovi písomne oznámiť. Ak má študent v rovnakom čase uzatvorených viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, v rovnakom čase si môže uplatniť výnimku najviac na jednu dohodu.

Práca cez agentúru

Akákoľvek dohoda o brigádnickej práci študenta je platná najdlhšie do konca roka, v ktorom študent dosiahne 26 rokov alebo do konca mesiaca, v ktorom ukončí denné štúdium na škole. Ak pracuje cez pracovnú agentúru, zamestnávateľom je iba pracovná agentúra. Ak študent zarobí viac ako 200 eur, zo sumy nad túto hranicu zaplatí sociálne poistenie vo výške sedem percent.

Študenti a letná brigáda, kto a aké odvody platí?
5 (100%) 3 votes