Dohoda o brigádnickej práci študenta – vzor

0
739

Blíži sa leto a vy by ste chceli zamestnať študentov, napríklad do stránku so zmrzlinou. Nižšie uvádzame dohodu, ktorú by ste mali uzavrieť so študentom, avšak na zreteli majte obmedzenia, ktoré s takouto dohodou súvisia. Taktiež by stemali spoločne podpísať Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, kde si študent môže uplatniť nezdaniteňú časť základu dane.

Dohoda o brigádnickej práci študentov

uzatvorená podľa § 227 a § 228 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov medzi

zamestnávateľom:

názov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sídlo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zapísaný v registri Okresného súdu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zastúpený: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnávateľ“

a

zamestnancom:

meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bytom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dátum narodenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
číslo OP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
št. príslušnosť: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnanec“

I.
Predmet dohody

 1. Zamestnanec sa zaväzuje, že bude pre zamestnávateľa vykonávať tieto práce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Prácu začne vykonávať počnúc dňom . . . . . . . . . . . . . . .
 3. Dojednané práce bude vykonávať osobne v dohodnutom rozsahu pracovného času, a to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hodín týždenne (pozn.: najviac 20 hodín týždenne v priemere; priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená) v dňoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od . . . . . . . . . . hod. do . . . . . . . . . . hod. v mieste . . . . . . . . . . . . . . .
 4. Vykonané práce odovzdá v požadovanej kvalite a množstve zamestnancovi uvedenému v článku II. ods. 3 tejto dohody.
 5. Zamestnanec zodpovedá spoločnosti za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností pri výkone práce alebo v priamej súvislosti s ním rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere.
 6. Zamestnanec berie na vedomie, že mu nevzniká nárok na dovolenku ani na náhradu mzdy pri prekážkach v práci.
 7. Zamestnávateľ sa zaväzuje vytvoriť zamestnancovi nasledujúce pracovné podmienky pre riadny a bežný výkon prác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 8. Zamestnávateľ oboznámil zamestnanca s predpismi vzťahujúcimi sa na výkon jeho prác, najmä s predpismi o ochrane zdravia pri práci.
 9. Za škodu, ktorú utrpí zamestnanec pri výkone práce alebo v priamej súvislosti s ňou, poskytne zamestnávateľ zamestnancovi náhradu škody za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu, ako keby bol uňho v riadnom pracovnom pomere.

II.
Odmena

 1. Zamestnávateľ za vykonanie dohodnutých prác poskytne zamestnancovi odmenu, a to podľa dohody vo výške . . . . . . . . . . € mesačne.
 2. Táto odmena je splatná mesačne vo výplatnom termíne zamestnávateľa na účet zamestnanca, č. účtu: . . . . . . . . . . . . . . .
 3. Prácu preberá a skontroluje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.
Platnosť dohody

 1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. O ďalších povinnostiach zamestnanca a spoločnosti súvisiacich s uzavretím tejto dohody platia ustanovenia § 227 Zákonníka práce.

IV.
Záverečné ustanovenia

 1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
 2. Dohoda je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
 3. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov. V otázkach touto dohodou neupravených sa použijú subsidiárne ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 4. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpisujú.

Príloha                       č. 1 Potvrdenie štatútu študenta

V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zamestnanec                                                      zamestnávateľ

Dohoda o brigádnickej práci študenta – vzor
5 (100%) 4 votes