Podnik a jeho činnosti

0
1442
podnik

Podnik je samostatná hospodárska jednotka, ktorá využívaním výrobných činiteľov vyrába výrobky alebo poskytuje služby určené na predaj. Podniky   nadobúdajú   právnu   subjektivitu   zápisom   do   obchodného  registra  alebo získaním živnostenského oprávnenia.   Podniky   sú   zároveň   zodpovedné   za  záväzky, ktoré vyplývajú z uzatvorených zmlúv a ostatných právnych noriem.

Činnosti podniku

Investičná činnosť podniku

Úlohou investičnej činnosti podniku je zabezpečiť pre podnik potrebný investičný majetok. Investície sú výdavkom, ktoré súvisia s obstarávaním, modernizáciou a rekonštrukciou jednotlivých zložiek investičného majetku podniku.

Zásobovacia činnosť podniku

Úlohou zásobovania v podniku je zabezpečiť podnikový transformačný (zmena) proces potrebný materiálom,   polovýrobkami a  tovarmi  v   potrebnom množstve kvalite sortimentu.   Zásobovacia činnosť podniku zahŕňa nákup, prepravu a skladovanie zásob.

Odbytová činnosť podniku

Predstavuje záverečnú fázu transformačného procesu, predaj vyrobených výrobkov alebo služieb. Je zavŕšením procesu. Odbyt  je spojovacím článkom medzi výrobou a spotrebou – úlohou odbytu nie je, len predaj výrobkov a ich dodanie odberateľom, ale aj aktívne ovplyvňovanie výrobného procesu na základe informácií získaných prieskumom trhu, lebo podnik vyrába pre trh.

Podnikové ciele podniku

Podnikateľské prostredie zahŕňa všetky subjekty, ktoré na podnik pôsobia. Patria k nim iné podniky, štátne a zákonodarné orgány – vydávajú právne normy a určujú pravidlá podnikania. V procese vytyčovania podnikových cieľov treba zosúladiť záujmy rôznych skupín ľudí, ktorý majú na vytýčenie cieľov rôzne požiadavky.
Záujmové skupiny
A, interné (vlastníci, manažéri a ostatný zamestnanci podniku).
B, externé (dodávatelia, odberatelia, štát,…)
Poznáme rôzne druhy cieľov:
vrcholový cieľ – najdôležitejší podnikový cieľ, ktorý vyjadruje želaný budúci stav podniku (najčastejšie je to zisk)
čiastkové ciele – sú potrebné na dosiahnutie vrcholového cieľa a sú to väčšinou konkrétne ciele na kratšie časové obdobie.
dlhodobé ciele – sú to ciele na 3 a viac rokov (napr. vrcholný cieľ)
stratégia podniku – vytýčenie dlhodobých strategických cieľov podniku a určenia spôsobov, ktorým možno vytýčené ciele dosiahnuť.
stratégia – program ďalšieho rozvoja podniku.

Podnik a jeho činnosti
Bol článok užitočný?