Čo je Forfaiting

0
2074

Forfaiting je jednou z foriem alternatívneho financovania. Zaoberá sa odkupovaním strednodobých a dlhodobých pohľadávok forfaitérom – bankou, alebo inou finančnou inštitúciou, ktorá poskytuje forfaitingové služby. Pohľadávky vznikajú pri dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, ako nárok dodávateľa (veriteľa) na zaplatenie požadovanej sumy od odberateľa (dlžníka) za dodaný tovar alebo službu. Ich lehota splatnosti sa pohybuje spravidla v rozmedzí od 90 dní do 5-8 rokov. Forfaitingová spoločnosť môže s odkúpenými pohľadávkami ďalej obchodovať na sekundárnom trhu, alebo si ich ponechá do konca lehoty splatnosti.

Forfaiting je najčastejšie využívaný exportérmi pri medzinárodných obchodných vzťahoch na zabezpečenie splatnosti vzniknutých pohľadávok. Ak chce exportér získať peniaze z pohľadávky pred lehotou jej splatnosti, môže ju odpredať forfaitingovej spoločnosti. Zbavuje sa tiež rizika z jej nesplatenia a prenáša ho na forfaitéra. Vzhľadom na to, že riziko nesplatenia pohľadávky je pomerne veľké, vyžaduje forfaitér jej zaručenie treťou stranou. Medzi najčastejšie formy záruk patrí banková záruka, avalová zmenka alebo dokumentárny akreditív s odloženou splatnosťou.

Za predanú pohľadávku nezíska dodávateľ jej peňažnú hodnotu v plnej výške. Forfaitingová spoločnosť ju znižuje o forfaitingové poplatky a diskont. Forfaitingové poplatky predstavujú náklady spojené s administratívou pri uzatváraní forfaitingového obchodu. Ich výška závisí najmä od rýchlosti uzavretia obchodu. Súčasťou forfaitingvých poplatkov je aj riziková prirážka, platená za riziko, ktoré na seba forfaitér prevezme.

Aké sú výhody forfaitingu

Forfaiting je jednoduchým a rýchlo sa rozvíjajúcim nástrojom financovania obchodu. Importérom a exportérom, predávajúcim svoje pohľadávky forfaitérovi, ponúka rozsiahle možnosti a výhody.

  1. Eliminuje politické, transferové a komerčné riziko. Poskytuje ochranu pred zvyšovaním úrokovej miery a výkyvmi menového kurzu.
  2. Mení transakcie založené na úvere na transakcie v hotovosti. Zlepšuje bilanciu a cash flow podniku.
  3. Poskytuje rýchly prístup k finančným prostriedkom. Zjednodušuje transakcie a odbremeňuje subjekty od administratívy.
  4. Na rozdiel od faktoringu, forfaiting zabezpečuje prefinancovanie strednodobých a dlhodobých pohľadávok.
  5. Riziko z nesplatenia pohľadávky prenáša na forfaitéra.

S výhodami, ktoré forfaiting prináša, sú však spojené aj vysoké poplatky za forfaitingové služby a rizikovú prirážku. Forfaitér znáša všetky riziká spojené s pohľadávkou. Snaží sa ich vždy eliminovať a odkupuje len pohľadávky zabezpečené treťou osobou. Forfaitér má zároveň možnosť obchodovania s odkúpenými pohľadávkami na sekundárnom trhu. Forfaiting pre neho predstavuje významnú a rýchlo sa rozvíjajúcu formu podnikania.