sobota, 10 apríla, 2021
Faktoring je financovanie krátkodobých pohľadávok z obchodného styku, t.j. banka odkúpi odberateľské faktúry od dodávateľa (klienta), pričom banka poskytuje do 90% nominálnej hodnoty faktúry pri postúpení pohľadávky na banku. Rozdiel medzi financovanou a uhradenou sumou pohľadávky prevádza na účet klienta po zaplatení pohľadávky odberateľom. Pri splnení stanovených kritérií odkupuje banka...
Franchising je odbytový systém, ktorý spočíva v úzkej spolupráci právne a finančne samostatných a nezávislých podnikateľov. Prostriedok, ktorý vytvára a rozširuje imidž spoločnosti a jej produktov v mysliach zákazníkov. Na strane poskytovateľa franchisingu sa nachádza franchisor a na strane prijímateľa franchisant. Subjekty franchisingového vzťahu Franchisor je spoločnosť, ktorá poskytuje franchisingovú licenciu novým investorom. Spravidla...
Franchising môžeme deliť podľa viacerých kritérií. Spravidla však rozlišujeme  tri základné druhy, rozdelené podľa predmetu franchisingu: 1) Produktový franchising, ktorého predmetom sú výrobky franchisora. V tejto forme reťazca franchisor poskytuje franchisantovi licenciu na svoje know-how predaja a výroby niektorého z jeho výrobkov. Zároveň mu pomáha pri ich distribúcii, umožňuje mu čerpať z jeho skúseností, využívať jeho...
Lízing predstavuje jednu z osobitných foriem dlhodobých úverov. Pri obstarávaní investičného majetku má podnik možnosť financovať svoj nákup z vlastných zdrojov, alebo využiť zdroje cudzie. Rozšíreným a zaužívaným spôsobom je financovanie pomocou bankových úverov. V poslednej dobe sa však vo veľkej miere využíva spôsob obstarania investičného majetku prostredníctvom lízingu. Lízing prináša nové...
Postup získania príspevku podľa schémy pomoci DE MINIS na podporu zamestnanosti je jednoduchý (ak máte dostatok informácií). Navyše uchádzač o príspevok musí byť v čase podania žiadosti nezamestnaný a zároveň vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, a splnil určité podmienky. Žiadateľ o príspevok, musí byť v čase podávania...
Poskytuje sa na tzv. kontokorentnom účte, ktorý je kombináciou bežného a úverového účtu. Na tento účet plynú príjmy a uskutočňujú sa z neho výplaty a platby. Je to účet na platenie. Často sa však podnikateľ dostáva do časového nesúladu medzi platbami, ktoré mu prichádzajú a platbami, ktoré z účtu platí. Jeho...
Podstata zmenkového eskontného úveru spočíva v tom, že banka odkupuje zmenku od jej majiteľa pred lehotou splatnosti. Pri odkupe - eskonte zmenky banka vychádza z nominálnej hodnoty zmenky, odpočítava diskont, čo je úrok za čas zostávajúci do splatnosti zmenky. Banka nakupuje zmenku od pôvodného majiteľa, prípadne od majiteľa, ku...