Štátne dotácie na podporu podnikania

0
1745
dotácie na podnikanie

Štát si uvedomuje, že podnikatelia to majú vo svojich začiatkoch ťažké. Preto sa ich snaží podporovať. Podpora podnikania na Slovensku sa deje najmä prostredníctvom rôznych dotácií. Eurofondy však nie sú jediným zdrojom dotácií. Dotácie z EÚ na podnikanie sú vhodné pre určité typy firiem, pre začínajúcich podnikateľov sú však prakticky nedosiahnuteľné.

Dotácie pre začínajúcich podnikateľov

Pre začínajúcich podnikateľov sú zaujímavé najmä dotácie na podnikanie z úradu práce. Podpora podnikania z úradu práce je zameraná najmä na nezamestnaných. Týmto spôsobom sa štát snaží, aby sa ľudia, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní začali živiť sami. Nárok na podporu na podnikanie z úradu práce majú všetci ľudia, ktorí sú evidovaní ako nezamestnaní po dobu viac ako 3 mesiace. Európska Únia poskytuje Slovensku peniaze, z ktorých je časť určená aj na dotácie pre začínajúcich  podnikateľov.

Podoby dotácií na podnikanie z eurofondov

  • podpora podnikania žien na Slovensku – v snahe o rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí
  • podpora podnikania pre ZŤP/invalidov – snaha o boj proti diskriminácii a pomoc znevýhodnených skupinám. Dotácie na podnikanie pre ZŤP majú nielen ekonomický, ale aj dôležitý sociálny rozmer.
  • podpora podnikania v cestovnom ruchu – cestovný ruch je opäť podporovaný najmä v rámci snahy o znižovanie regionálnych rozdielov. V mnohých vidieckych oblastiach je to jediná cesta, ktorou sa môže rozvoj uberať.
  • podpora rodinného podnikania na vidieku či v poľnohospodárstve – na regionálny rozvoj, ktorého cieľom je zníženie rozdielov v rámci štátu. Poľnohospodárska politika Európskej Únie je veľmi silná. Veľká časť rozpočtu EÚ je vyčlenená na dotácie na podnikanie v poľnohospodárstve. Bez týchto dotácií by sa ceny potravín prudko zvýšili. Miestne potraviny by boli nahradené mimoeurópskymi potravinami, čo by viedlo k úpadku poľnohospodárstva v EÚ s tým pádom celého vidieka.

dotácie-na-podnikanie-1-e1516182875394 Štátne dotácie na podporu podnikania

Od čoho sa odvíja výška príspevku?

Výška štátnej dotácie sa odvíja od nasledovných kritérií:

  • od miesta, v ktorom plánujete podnikanie prevádzkovať
  • od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v mieste plánovaného podnikania oproti celoslovenskému priemeru v  kalendárnom roku, ktorý predchádza tomu, v ktorom sa príspevok poskytuje
  • celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje

Výhodami dotácií je rýchly štart podnikania a menšia potreba vstupných investícií. Dotácie na podporu podnikania sú však spojené s celkovým skomplikovaním podnikania. Väčšie firmy s tým nemajú problém, pretože nemusia riešiť účtovanie dotácií na podnikanie. O všetko sa postará ekonomické oddelenie firmy. Živnostník má s tým väčší problém, pretože je potreba veľkého podnikateľského zámeru, čiže vysoký očakávaný zisk, ktorý musí podnikateľ dosiahnuť.

Štátne dotácie na podporu podnikania
4.9 (97.14%) 7 votes