Príspevok na bývanie, ako ho ziskať?

0
1078
prispevok na byvanie

Príspevok na bývanie spôsob, ako štát dokáže pomôcť ľuďom, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi a potrebujú získať financie na svoje bývanie. Hmotná núdza je stav, keď príjem človeka nedosahuje sumy životného minima. Aby ste príspevok na bývanie získali, je potrebné splniť niekoľko podmienok.

Kto a kedy má na príspevok nárok?

Nárok na príspevok na bývanie má občan v hmotnej núdzi. Taktiež niektorá z fyzických osôb, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ak je vlastníkom bytu, vlastníkom rodinného domu, nájomcom bytu alebo nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie.

Ďalšou podmienkou je úhrada nákladov spojených s bývaním a predloženie dokladu o zaplatení týchto nákladov za predchádzajúcich šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukáže uznanie dlhu a dohodu o splátkach v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov spojených s bývaním. Žiadateľ musí mať trvalé alebo prechodné bydlisko v Slovenskej republike. Nehnuteľnosť určená na bývanie sa musí nachádzať tiež na Slovensku. Ak sú, ale pri spoločnom nájme bytu viacerí občania a na účely hmotnej núdze sa posudzujú samostatne, patrí im len jeden príspevok.

Výška príspevku na bývanie

  • 55,80 eur mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi
  • 89,20 eur mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú

Príspevok okamžite získa občan, ktorý:

  • poberá starobný dôchodok
  • poberá starobný dôchodok, inú dôchodkovú dávku alebo sociálny dôchodok a zároveň dovŕšil 62 rokov
  • občan, ktorému je poskytovaná starostlivosť v sociálnych zariadeniach celoročne s poskytnutím bývania