Povinné zmluvné poistenie, jeho výška a ako funguje?

0
1590

Každý držiteľ vozidla musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP) v niektorej z poisťovní. Zákonné poistenie sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá s pridelenou štátnou poznávacou značkou bez ohľadu na to, či bolo alebo nebolo zaplatené poistné. PZP vozidla musí byť dojednané najneskôr odo dňa zápisu do evidencie vozidiel a poistná zmluva musí byť platná počas celej doby existencie zápisu.

Ako funguje povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie, nazývané tiež zákonné poistenie, je poistenie zodpovednosti vozidla za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Povinnosť uzavrieť PZP vyplýva zo zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení. Poistník uzavrie poistnú zmluvu o PZP zodpovednosti vozidla s poisťovňou. V prípade, že poistený škodca spôsobí škodu inému, tento poškodený vznesie nárok na náhradu škody voči škodcovi. Poistený škodca tento nárok postúpi poisťovni formou hlásenia poistnej udalosti, poisťovňa nárok preskúma a po jeho zlikvidovaní vyplatí poistné plnenie priamo poškodenému. Poistený teda nikdy nedostáva poistné plnenie, to patrí iba poškodenému.

povinné-zmluvné-poistenie-e1515679468391 Povinné zmluvné poistenie, jeho výška a ako funguje?

Čo pokrýva PZP a výška krytia

PZP zodpovednosti vozidla pokrýva:

 • škody na zdraví a náklady, ktoré vznikajú pri usmrtení osôb
 • škody na majetku súvisiace so zničením, poškodením alebo odcudzením vecí
 • náklady na ušlý zisk a finančné náklady, ktoré vyplývajú z právneho zastupovania pri vymáhaní poistného plnenia

Zákonom sú pre poisťovne stanovené limity poistného krytia:

 • 5 000 000 € – pri škode na zdraví alebo pri usmrtení, táto výška je stanovená bez ohľadu na počet poškodených osôb
 • 1 000 000 € – škody na majetku, náklady na ušlý zisk a náklady spojené s právnymi úkonmi.Poisťovne majú za príplatok v ponuke aj produkty PZP s nadštandardnými limitmi krytia.

Čo obsahuje poistná zmluva PZP?

 • Návrh na uzavretie poistnej zmluvy, resp. podpísaný formulár poistnej zmluvy
 • Poistné podmienky, čiže všeobecné poistné podmienky, zmluvné dojednania, osobitné dojednania, prílohy, dodatky
 • Potvrdenie o uzavretí PZP, tzv. biela karta, ktorú je vodič povinný nosiť v aute
 • Zelená karta – platí v zahraničí a je povinnou výbavou vozidla
 • Asistenčná karta – obsahuje kontakt na asistenčnú službu a základné informácie o nárokoch v prípade problémov na ceste
 • Správa o dopravnej nehode – formulár vo viacerých jazykoch, ktorý vypĺňajú účastníci dopravnej nehody a je povinnou výbavou vozidla