Poistenie zahraničných pracovných ciest

0
1541
pracovna cesta

Poistenie počas zahraničných pracovných ciest je určené na ochranu pred neočakávanými udalosťami, ku ktorým môže dôjsť počas pracovných ciest a pobytu mimo miesta trvalého alebo prechodného bydliska. Nenechajte nič na náhodu a poistite sa pred každou pracovnou cestou v zahraničí. Aké sú podmienky? 

Čo zahrňuje poistenie?

V prípade ciest smerujúcich mimo územia Slovenskej republiky je poistené:
• akútna choroba, úraz alebo úmrtie (poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného, poistenie nákladov na cestu náhradného zamestnanca
• batožina (veci osobnej potreby, ktoré si beriete so sebou na cestu a pobyt) pre prípad jej poškodenia alebo zničenia v dôsledku živelnej udalosti, vodou z vodovodných zariadení, stratou alebo krádežou počas prepravy, v dôsledku odcudzenia s prekonaním
prekážky (poistenie batožiny)
cestovný doklad pre prípad straty alebo krádeže cestovného dokladu (poistenie batožiny)
• oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou neskôr ako 24-hodín od príletu na miesto určenia (poistenie batožiny)
• neúmyselná škoda na zdraví alebo na živote, na majetku alebo iná majetková škoda, ktorú ste spôsobili svojim konaním tretej osobe (poškodenému) (poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu)
• úraz, ktorý spôsobil trvalú ujmu na zdraví, trvalé telesné poškodenie alebo smrť (úrazové poistenie)
• poškodenie, porucha alebo odcudzenie motorového vozidla, ktorým cestujete do a zo zahraničia (poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla)
• akútna choroba alebo úraz poisteného v zahraničí, smrť alebo
hospitalizácia blízkej osoby, škoda na majetku poisteného v dôsledku živelnej udalosti alebo trestného činu vyžadujúce si návrat do vlasti (poistenie prerušenia cesty)
• havária, technická porucha, nepriaznivé poveternostné podmienky na letisku, živelná udalosť, ktoré zapríčinili meškanie hromadného dopravného prostriedku o viac ako 6 hodín (poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku, poistenie zmeškania
hromadného dopravného prostriedku)
• štrajk, teroristický čin, ukončenie činnosti leteckej spoločnosti, živelná udalosť, atmosférické vplyvy, nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré zapríčinili meškanie odletu lietadla o viac ako 6 hodín (poistenie meškania odletu lietadla)
• ochorenie, úraz, hospitalizácia, smrť, ak boli dôvodom pre stornovanie cestovného lístka, zájazdu, ubytovania (objednanej služby) a ak k nim došlo v čase medzi dňom nasledujúcim po uzatvorení poistnej zmluvy a dňom nástupu na využitie objednanej
služby (poistenie zrušenia cesty)
• zásah v dôsledku tiesňovej situácie alebo smrti (poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii v horách v zahraničí poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby) ak k nim došlo počas doby trvania poistenia v zahraničí.

Kedy začína a končí krytie?

Poistenie sa uzatvára na:
• konkrétnu dobu ohraničenú dátumami od – do (doba určitá), pričom poistenie začína nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa označeného v poistnej zmluve ako platnosť poistenia od a končí 24. hodinou stredoeurópskeho času dňa označeného v poistnej zmluve ako platnosť poistenia do ….
• na dobu neurčitú, pričom poistenie začína nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa
označeného v poistnej zmluve ako platnosť poistenia od ….