Uvažujete o dôchodkovom sporení v ďalších pilieroch?

0
1102
dochodkove sporenie

Pri dovŕšení staroby nie sme schopní už vykonávať platenú prácu, a preto musíme myslieť na zabezpečenie príjmu. Tento príjem sa nazýva dôchodok. V roku 2018 je dôchodkový vek 62 rokov a 139 dní. Sporenie na dôchodok a následné vyplácanie dôchodkov nazývame dôchodkový systém. Dôchodkové sporenie je pravidelné odkladanie peňazí na neskoršie obdobie, keď sa budú nasporené peniaze vyplácať formou pravidelných splátok.

V Slovenskej republike sa dôchodkový systém skladá z troch pilierov:

  • dôchodkové poistenie (I. pilier)
  • starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)
  • doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Starobné dôchodkové sporenie

Účelom starobného dôchodkového sporenia je spolu so starobným poistením (tzv. prvým dôchodkovým pilierom) zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe alebo jeho pozostalým pre prípad smrti. Sporiteľom je fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení (SDS) zapísanú v registri zmlúv. V súčasnej dobe môže prvú zmluvu o SDS uzatvoriť osoba, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie a  ktorá ku dňu podpisu prvej zmluvy o SDS nedovŕšila 35 rokov veku.

Aké sú povinné príspevky?

Príspevky, ktoré podľa zákona môžu byť povinné a dobrovoľné a odvádzajú sa na osobný dôchodkový účet sporiteľa. Suma povinných príspevkov sa určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období. Od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 sadzba predstavuje 4% z vymeriavacieho základu.  Po tomto období sa sadzba každoročne zvýši o 0,25%. V roku 2024 a nasledujúcich rokoch už sadzba zostane na úrovni 6% z vymeriavacieho základu.  Sporiteľ má možnosť zasielať na svoj osobný dôchodkový účet aj dobrovoľné príspevky. Tie sú daňovo zvýhodnené až do výšky 2% zo základu dane a sú nezdaniteľnou časťou základu dane sporiteľa.

dohodkove-sporenie Uvažujete o dôchodkovom sporení v ďalších pilieroch?

Doplnkové dôchodkové sporenie

Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť účastníkovi získať doplnkový príjem v starobe a pri skončení výkonu práce zaradenej na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie  a zamestnancom, ktorí sú umelci vykonávajúci profesiu tanečníka alebo hudobného umelca vykonávajúceho profesiu hráča na dychový nástroj.

Platí zamestnávateľ aj účastník

Platenie príspevkov je tuto pre väčšinu účastníkov dobrovoľné, príspevky platí tak účastník ako aj zamestnávateľ, a to na základe dohodnutých podmienok v zamestnávateľskej zmluve. Okruh účastníkov, pre ktorých je vstup do systému povinný a za ktorých do tohto systému prispieva zamestnávateľ povinne sa týka zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce. Ak je zamestnanec zaradený do 3. alebo 4. pracovnej kategórie, zamestnávateľ je povinný prispievať najmenej 2% z hrubej mzdy zamestnanca.