streda, 27 mája, 2020
Žiadatelia o pomoc zo štrukturálnych fondov Skupiny konečných prijímateľov pomoci, teda osôb, ktoré sú oprávnené na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci zo štrukturálnych fondov sú vyšpecifikované v konečných verziách programových doplnkov jednotlivých operačných programov. Vo všeobecnosti ide o: rozpočtové a príspevkové organizácie, samosprávne orgány, neziskové mimovládne organizácie a v určitých prípadoch aj...
Postup získania príspevku podľa schémy pomoci DE MINIS na podporu zamestnanosti je jednoduchý (ak máte dostatok informácií). Navyše uchádzač o príspevok musí byť v čase podania žiadosti nezamestnaný a zároveň vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, a splnil určité podmienky. Žiadateľ o príspevok, musí byť v čase podávania...